Comic-Con Prague 2020

Ticket sales have ended.

Place O2 universum, Praha
Organizer Active Radio a.s. Organizer
Price

Friday - 690 Kč / 345 Kč - Children under 9 years, Wheelchairer, Wheelchairer's Guide
Saturday - 990 Kč / 495 Kč - Children under 9 years, Wheelchairer, Wheelchairer's Guide
Sunday - 690 Kč / 345 Kč - Children under 9 years, Wheelchairer, Wheelchairer's Guide
3 DAY PASS Classic - 1890 Kč / 945 Kč - Children under 9 years, Wheelchairer, Wheelchairer's Guide
3 DAY PASS Collector Ticket - 2190 Kč
VIP 3 DAY PASS - 4990 CZK

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Active Radio a.s.

Active Radio a.s. 

 

Pravidla účasti na Comic-Con Prague

Prosíme o pochopení, že pro Comic-Con Prague je nutné stanovit určitá pravidla a jejich dodržování je vyžadováno v zájmu bezpečnosti a spokojenosti účastníků. Pravidla jsou stanovena v souladu s pravidly určenými Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou Policií, Městským Úřadem a majitelem budovy.

Neznalost pravidel neomlouvá.

Nejste-li si něčím jistí, vidíte-li nějakou chybu organizace nebo někoho porušovat pravidla účasti, máte-li nějaké přání nebo stížnost, obraťte se prosím na organizátory označené tričky. Poradí, pomohou, většina věcí se dá vyřešit, pokud se o nich organizátoři dozví včas.

Při porušování pravidel účasti se rozloučíme s těmi, kdo se neumějí na festivalu chovat, abychom ho pro ty z vás, kteří dodržují pravidla, mohli udělat co nejpříjemnější.

Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel účasti.

Základní pravidla

Pokud jsou Pravidla účasti na Comic-Con Prague v rozporu s Pravidly pro návštěvníky O2 universa, platí Pravidla účasti na Comic-Con Prague. Povinností účastníka je:

 1. Seznámit se s pravidly účasti stanovenými organizátorem festivalu a majitelem budovy O2universum. Dále seznámit se s podmínkami čerpaných služeb. A dodržovat je.

  Účastník festivalu se nákupem vstupenky a služeb zavazuje dodržovat pravidla účasti a podmínky jím čerpaných služeb a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti bude znamenat vyloučení z festivalu bez finanční náhrady. Organizátoři nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

 2. Respektovat a bezodkladně dodržovat pokyny organizátorů festivalu a pracovníků O2universa.

  V případě sporu účastníka s organizátorem nebo pracovníkem O2 universa ohledně výkladu pravidel rozhoduje vedoucí recepce Comic-Con Prague a proti jeho rozhodnutí není odvolání.

 3. Dodržovat požární a bezpečností předpisy.

  Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné zletilé osoby (rodiče, sourozenec, příbuzní, učitel, vedoucí skupiny apod.) nebo s písemným souhlasem zákonných zástupců.

  Zakládání ohňů, používání plynových a elektrických spotřebičů vyvíjejících teplo je přísně zakázáno kdekoliv v budově.

  Kouření je povoleno před budovou v dostatečné vzdálenosti od budovy.

  Je zakázáno připojovat vlastní elektrické zařízení do zásuvek bez povolení organizátora.

  Na Comic-Con Prague je možno vnášet makety a repliky zbraní pouze pro účely cosplaye. Chladné zbraně a nebezpečné rekvizity lze do budovy vnášet jen v měkčeném provedení nebo jako nepoužívaná pevná součást kostýmu. Zbraněmi je zakázáno manipulovat. Kostým a jeho doplňky musí být bez ostrých hran a nebezpečných částí. Kostýmy budou posuzovány jednotlivě při vstupu a to zvláštním vchodem. Při sporu účastníka s posuzovatelem kostýmu rozhoduje vedoucí bezpečnostní služby O2 universum. Neschválení kostýmu není důvodem pro vracení vstupného.

  Využijte šatnu, nenechávejte zavazadla a věci ležet volně bez dozoru – kvůli uvolnění cesty v případě evakuace, pro ochranu vašeho majetku nebo z bezpečnostních důvodů.

  Zvířata nemají na Comic-Con Prague přístup bez ohledu na druh a velikost.

 4. Nosit STÁLE u sebe vstupenku a aktivně se jí prokazovat pracovníkovi O2 universum či organizátorovi při KAŽDÉM průchodu vstupem.

  Účastník je povinen podstoupit podrobnou kontrolu vstupenky v případě pochybnosti organizátora nebo pracovníka O2 universa. Doporučujeme prokázání totožnosti.

  Vstupenka platí pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k opakovanému vstupu. Opakovaný vstup bude umožněn účastníkům, kteří si před odchodem z budovy znovu aktivují vstupenku na výstupním turniketu. Bez této aktivace je vstupenka pro opakovaný vstup neplatná.

  Vstupenky jsou v průběhu festivalu nepřenosné.

  Poškozené vstupenky jsou neplatné. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje.

 5. Neobtěžovat okolí.

  Po celou dobu festivalu je účastník povinen respektovat ostatní účastníky a udržovat pořádek a klid v budově, v jejím blízkém i širším okolí a cestou do ubytovacích zařízení.

  V průběhu programu je účastník povinen nerušit autory pořadů a ostatní účastníky, zbytečně nevcházet a nenahlížet do programových místností.

  Účastník je povinen zůstat při fotografování na svém místě a zdržet se fotografování s bleskem na pořadech s výjimkou intervalu prvních 5 minut po začátku pořadu a posledních 5 minut před ukončením pořadu.

  Účastník je povinen zdržet se hlasitého projevu a byť jen slovních útoků na ostatní.

  Účastník je povinen dodržovat hygienická pravidla, používat sprchu v ubytovacích zařízeních a deodorant, střídat oblečení, ponožky a obuv, aby ostatní nebyli obtěžováni zápachem z úst, těla a zejména nohou a bot.

  Při komunikaci s pracovníky O2 universa, organizátory a ostatními účastníky je účastník povinen dodržovat zásady slušného chování.

  Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Je zakázáno sedět, stát či se jinak zdržovat v místech průchodu, na schodištích apod.

 6. Uklízet a třídit odpadky, udržovat čistotu.

  Účastník je povinen udržovat co největší pořádek. Odpadky patří do koše.

  Účastník je povinen důsledně třídit odpadky na prázdné a sešlápnuté PET lahve a plastové kelímky, suchý papír či ostatní odpad do příslušně označených košů.

 7. Nepoškozovat zařízení. Hlídat si vlastní věci.

  Účastník je povinen se zdržet veškerého jednání, které by mohlo mít za následek poškození nebo zničení vybavení O2 universa, organizátora, jejich partnerů a ostatních účastníků. Účastník nese plnou hmotnou zodpovědnost za škody jím způsobené.

  Ztracené věci budou k vyzvednutí na recepci festivalu. Na festival doporučujeme nenosit a bez dozoru nenechávat cenné věci. Organizátoři nenesou zodpovědnost za případné krádeže.

 8. Neprodávat zboží mimo vyhrazené prostory a bez povolení organizátora.

  Pro prodej vlastního zboží je účastník povinen s předstihem před festivalem získat souhlas organizátorů a dodržet podmínky pro pronájem prodejního stánku či stolu.

  Prodejce je povinen prodávat pouze zboží oficiálně licencované nebo vlastní výroby bez porušení autorských práv.

 9. Nevnášet záznamová zařízení, nepořizovat fotografie, obrazové a zvukové záznamy bez předcházející akreditace organizátorem, vyjma malých kompaktních fotoaparátů a mobilů.

  O akreditaci lze požádat v souladu s pravidly uvedenými v sekci Média na webu Comic-Con Prague.

 10. Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky Městského úřadu.

  Zejména upozorňujeme na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu. Starším 18 let připomínáme jejich zodpovědnost, aby neobjednávali alkohol pro mladší kamarády.

  Zákaz kopírování materiálů chráněných autorským zákonem v prostorách festivalu.

Legendary Comic-Con is heading to Prague for the first time!