Koncert TATA BOJS se bude konat v novém termínu 30. 11. 2021 v pražském O2 universu

20. prosince 2020

VYJÁDŘENÍ POŘADATELE:

Vzhledem ke stávající situaci s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 jsme byli nuceni zrušit termín koncertu skupiny TATA BOJS, který se měl konat dne 31. 3. 2021 v pražském O2 universum.

Zrušený koncert se bude konat v novém termínu dne 30. 11. 2021 v pražském O2 universum. Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti.

V případě, že se akce ruší, je pořádající agentura LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. v souladu se zákonem č. 247/2020 Sb. a jeho novelou, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, povinna zákazníkovi nabídnout poukaz v minimálně stejné hodnotě, jaká je hodnota původní zakoupené vstupenky na zrušenou akci. Tento poukaz bude vydán ticketingovým operátorem Ticketportal nebo Ticketmaster Česká republika. Zákazník poté může uplatnit poukaz při dalším nákupu z nabídky pořadatelem nabízených akcí, jejichž výčet je k nalezení na www.livenation.cz, případně na www.ticketmaster.cz

POKYNY K VYZVEDNUTÍ POUKAZU:

Poukaz bude vydán oproti platné vstupence buď v listinné podobě nebo elektronicky formou e-Poukazu na základě žádosti zákazníka do 1 měsíce od doručení žádosti. Žádost může zákazník zaslat nejpozději do 31. prosince 2021 příslušnému ticketingovému operátorovi, u něhož vstupenky zakoupil, a to:

Ticketmaster Česká republika prostřednictvím webového formuláře: https://help.ticketmaster.cz/hc/cs/requests/new

ŽÁDAT O VYDÁNÍ POUKAZU MŮŽE POUZE OSOBA, KTERÁ ZAKOUPILA VSTUPENKU/Y NA PŮVODNÍ AKCI, JSOU-LI TYTO VSTUPENKY KE DNI PODÁNÍ ŽÁDOSTI PLATNÉ.

Poukaz bude vydán v minimálně stejné hodnotě, jaká je hodnota původní zakoupené vstupenky na zrušenou akci a lze jej využít do 31.října 2022 na nákup vstupenek na některou z akcí pořádaných společností LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

V případě, že zákazník o poukaz nepožádá, jeho původní vstupenka na zrušenou akci zůstává v platnosti a je možné ji využít na stejnou akci v novém termínu. Uplatněním vstupenky na nový termín zrušené akce nebo uplatněním poukazu na náhradní akci zaniká právo zákazníka na vrácení vstupného za zrušenou akci.

KDO MŮŽE POŽÁDAT O OKAMŽITÉ VRÁCENÍ VSTUPNÉHO:

V případě, že ke dni tohoto oznámení žadatel patří do skupiny osob se zdravotním postižením, je evidován úřadem práce jako uchazeč o zaměstnání, je osoba těhotná nebo čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě („chráněné osoby“), má dle zákona č. 247/2020 Sb. ve znění jeho novely, právo požádat o vrácení vstupného dle výše uvedeného postupu a vstupné mu bude vráceno do 14 dnů od doručení žádosti a prokázání, že patří mezi chráněné osoby.

DALŠÍ POSTUP:

V případě, že do 31. prosince 2021 nepožádá zákazník o vystavení poukazu nebo pokud již vystavený poukaz do 31. října 2022 nevyužije nebo využije-li pouze jeho část, bude mu vstupné nebo jeho nevyužitá část vrácená až po 31. říjnu 2022, a to na jeho žádost do 14 dnů způsobem, jakým byla vstupenka zakoupena.

OFICIÁLNÍM PRODEJCEM NA AKCE V O2 UNIVERSU JE TICKETMASTER. ZA PLATNOST VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH U JINÝCH PRODEJCŮ NERUČÍME.