Pravidla pro návštěvníky

Vstup diváků

Vstup do O2 universum je divákům umožněn zpravidla 1 hodinu před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem O2 universum.

Diváci vstupují do O2 universum hlavním vstupem, který se nachází na 2. podlaží, z ulice Českomoravská nebo od tramvajové zastávky z ulice Českomoravská. Tento vstup do O2 universum je zajištěn 12 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy.

ZTP/P

O2 universum disponuje celkem 15 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce v úrovni 1NP (9 míst) a 2NP (6 míst). Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

Bezbariérové vstupy jsou situovány od tramvajové zastávky z ulice Českomoravská. Pohyb invalidních osob v O2 universum je detailně řešen Provozním řádem – pro imobilní občany, který je k dispozici na inforecepci 2NP.

Fotografování

Do O2 universum je zakázáno vnášet jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových. Výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce, na některé akce je možné přinést např. kompaktní fotoaparát. Více informací naleznete v Pokynech pořadatele, které jsou uvedené v detailu každé akce. Fotografovat na akcích je umožněno médiím na základě akreditace, kterou uděluje pořadatel.

Více informací naleznete v Pokynech pořadatele, které jsou uvedené v detailu každé akce. Fotografovat na akcích je umožněno médiím na základě akreditace, kterou uděluje pořadatel.

Úschovna (Depozit)

Po dobu konání akce je možné uložit cenné věci či objemná zavazadla do úschovny (Depozitu), kterou návštěvníci najdou vlevo od vstupu do O2 universa (ve směru ke Galerii Harfa).

Platba je možná pouze v hotovosti.

Orientační ceník:

 • malé předměty: 20,- Kč (např. nůž, deštník, potraviny)
 • střední předměty: 50,- Kč (např. menší batoh, taška, skládací kočárek)
 • cenné a velké předměty: 100,- Kč (např. notebook, tablet, fotoaparát, kufr, krosna)

Depozit je prostorově omezen a slouží především pro úschovu nadrozměrných zavazadel (větších než 40x30x20 cm) a dalších předmětů, s kterými není možné vstoupit do O2 universa (viz Zakázané předměty).

V Depozitu NENÍ MOŽNÉ uschovat výbušné, vysoce hořlavé, omamné, psychotropní, silně zapáchající, toxické nebo jinak nebezpečné látky, kyseliny, střelné zbraně a střelivo, tlakové nádoby a další materiály, které mohou svými chemickými nebo fyzikálními vlastnostmi způsobit ohrožení zdraví lidí, životního prostředí nebo majetku.

Návštěvní řád
 1. Definice pro účely Návštěvního řádu. O2 universem se rozumí multifunkční hala na adrese Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha, která je součástí širšího komplexu v budově č. p. 2345. Provozovatelem se rozumí společnost Bestsport, a.s. Pořadatelem se rozumí osoba, která v O2 universu po dohodě s Provozovatelem pořádá akci. Prodejcem vstupenek se rozumí osoba, která je dle dohody Provozovatele a Pořadatele oficiálním prodejcem vstupenek na akci, konanou v O2 Pověřenou osobou je osoba, která dle určení Provozovatele nebo dle dohody Provozovatele a Pořadatele plní v O2 universu a jejím přilehlém okolí pokyny Provozovatele nebo Pořadatele v souvislosti s konáním akcí a/nebo provozem O2 universa a která je viditelně označena (uniformou, vestou); může se jednat o ostrahu, organizační a pořadatelskou službu, zdravotníka, hasiče, protikuřáckou hlídku apod.
 2. Pravidla pro vstup do O2universa a pohybu po O2 universu. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s dodržováním Provozního řádu, Návštěvního řádu, Reklamačního řádu a Pokynů pořadatele a zavazuje se jimi při návštěvě O2 universa řídit, stejně jako se zavazuje dodržovat podmínky stanovené účinnými právními předpisy. Jednotlivé řády O2 universa jsou k dispozici ve všech pokladnách O2 universa a dále na webové adrese https://www.o2universum.cz/pro-navstevniky-2/pravidla-pro-navstevniky/. Návštěvníci O2 universa jsou povinni při svém pobytu v O2 universu respektovat také obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. Návštěvníci O2 universa jsou dále povinni se řídit pokyny Pořadatele v místě konání akce a pokyny dalších oprávněných osob, které jsou řádně označeny (pořadatelská služba, hasiči, zdravotníci a lékaři, protikuřácké hlídky apod.).
 3. Prevence škod. Každá osoba vstupující do O2universa je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování O2 universa, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v O2 universu a jeho okolí. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v O2 universu závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit příslušné Pověřené osobě nebo Provozovateli.
 4. Vstup osob. Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci, přičemž osoby mladší 15 let vstupují do O2 universa pouze v doprovodu zletilé osoby (např. zákonného zástupce); Pověřená osoba je oprávněna požadovat předložení dokladu vstupující osoby pro prokázání splnění této podmínky.
 5. Nevpuštění či vyvedení z O2universa. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům a pravidlům, které se na jeho pobyt v O2 universu vztahují (viz výše) nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či jiné osoby, rasově motivované skandování, obstrukce ve výhledu dalším návštěvníkům, nepřiměřené obtěžování jiných návštěvníků atd.). Také každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do O2 universa nebo bude případně vyvedena z prostor O2 universa, a to bez náhrady. Dále bude z O2 universa vyvedena každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr.zák.“) nebo přestupku, přičemž v takovém případě může Provozovatel či Pořadatel přivolat Policii ČR. Jedná se zejm. o jednaní, kterým osoba:
  1. úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
  2. nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku
  3. svádí návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu
  4. šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby
  5. užije násilí proti skupině návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví
  6. veřejně hanobí některý národ, jazyk etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod.
  7. veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě
  8. veřejně šíří poplašnou zprávu (např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
  9. dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh organizovaného sportovního utkání, napadne některého nebo skupinu návštěvníků apod.
  10. způsobí jinému Návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví
  11. užije násilí vůči jinému Návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci
  12. zničí poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v O2universu a způsobí tak škodu na cizím majetku
  13. opakovaně nebo soustavně se dopouští jednání, aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku, které spočívá v zákazu navštěvovat místa, kde se konají sportovní akce, nebo aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku podle zákona o návykových látkách, které spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo se dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil čel tohoto trestu.
 6. ZTP/P. Pro držitele vstupenek ZTP/P, kteří jsou vozíčkáři, a jejich doprovod jsou určena místa na speciálních platformách v 1. a 2. patře O2 universa, pokud druh a charakter akce nevyřadí z provozu tyto části pater, tj. nebude možné využít platformy vyhrazené pro vozíčkáře anebo to pořadatel akce z určitého důvodu neumožní. Do O2universa vstupují pouze vchody pro vstupenky ZTP/P určenými.
 7. Vstupenka. Každý návštěvník je povinen pro vstup do O2universa předložit ke kontrole vstupenku, je-li jeho pobyt v prostorách objektu O2 universa založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky; každý divák je povinen mít vlastní vstupenku (včetně malého dítěte). Vstupenka do O2 universa platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené (případně stání na ploše), pokud ze strany Pořadatele nedojde ke změně. Návštěvník není oprávněn sledovat akci z jiného místa, než na které má zakoupenou vstupenku. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do O2 universa, nestanoví-li Pořadatel akce jinak – viz Pokyny pořadatele. Po opuštění O2 universa pozbývá vstupenka platnosti. Návštěvník je povinen mít vstupenku u sebe po celou dobu přítomnosti v O2 universu a je povinen se na výzvu příslušné Pověřené osoby prokázat takovou platnou vstupenkou, jinak může být vyveden z O2 universa bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup. Kontrola vstupenky může probíhat zejména při vstupu do O2 universa u turniketů, při vstupu do hlediště v jednotlivých sektorech, v hledišti apod. Kontrola vstupu je prováděna obvykle automatickým turniketovým systémem (nebo mobilní čtečkou) nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, je držiteli takové vstupenky umožněno vstupenku reklamovat v reklamačním místě O2 universa (reklamační pokladny příslušného Prodejce vstupenek). Reklamaci vstupenek lze uplatnit pouze u vstupenky zakoupené u oficiálních prodejců O2 O reklamačním řízení bude po předložení vstupenky sepsán reklamační protokol, ledaže reklamující osoba nesdělí jinak. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát vstupenky nebo náhradní vstupenka. Reklamace vstupenek řeší zejména Prodejce vstupenek a Pořadatel.
 8. Nakládání se vstupenkou. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu Pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky může být odepřen vstup na místo konání akce nebo bude z místa konání akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
 9. Typy vstupenek. Vstupenky mohou být (i) tištěné s kontrolním ústřižkem (běžná vstupenka), (ii) tištěné ve formě tzv. „hometicketu/e-ticketu“, tj. papír obvykle ve formátu A4 bez kontrolního útržku nebo (iii) ve formě QR kódu v telefonním zařízení, případně (iv) v jiné formě, pokud to umožňuje dohoda Pořadatele akce, Provozovatele a Prodejce vstupenek. V případě vstupenky ad (i) musí vstupenka být kompletní, tedy vč. kontrolního ústřižku a řádně vydaná oprávněným Prodejcem vstupenek. V případě vstupenky ad (ii) a (iv) musí vstupenka splňovat podmínky uvedené při koupi takové vstupenky (v případě ad (ii) musí být např. vytištěna na papíru příslušného formátu A4 apod.). V případě vstupenky ad (iii) musí být QR kód vstupenky čitelný a pouze na takovém zařízení, jehož vnos do O2universa je povolen (tedy nikoliv např. na tabletu). V případě vstupenky ad (iii) je Návštěvník povinen zajistit, že příslušné zařízení s QR vstupenkou bude ve stavu, kdy je možné QR kód zkontrolovat po celou dobu pobytu držitele vstupenky v místě konání akce; v případě, že zařízením nebude disponovat nebo toto zařízení nebude dostatečně funkční (např. nebude dostatečně nabité), může být takový návštěvník vyveden z O2 universa bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup.
 10. Marketingové využití akce, vstupenky či O2 universa. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele a Pořadatele akce nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky nebo jiné osoby či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí. V O2universu je zakázáno pořádat a podílet se na pořádání jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit bez předchozího souhlasu Provozovatele. Zakoupení vstupenky neopravňuje žádnou osobu jakkoliv marketingově využít akci bez souhlasu Pořadatele.
 11. Změna a zrušení akce. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného Pořadatel akce. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle informace od Pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu je vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění, vyjma zveřejnění alespoň na webových stránkách akce. Držiteli vstupenky se doporučuje před konáním akce na webových stránkách akce na o2universum.cz ověřit aktuální platné podmínky pro vstup do O2 universa, včetně případných dalších provozních informací (doba otevření haly apod.). V případě změny termínu akce bude po informaci od Pořadatele tato skutečnost uvedena alespoň na webových stránkách akce na www.o2universum.cz.
 12. Reklamace. V případě, že má návštěvník v úmyslu reklamovat službu poskytnutou na základě vstupenky, je mu tak umožněno během akce na infostánku/inforecepci, přičemž je jeho povinností tuto službu vyreklamovat neprodleně poté, co nastanou okolnosti, které znamenají vznik nároku za vadné plnění. Reklamace učiněná až po shlédnutí akce nemusí být považována za „neprodlenou“. Za reklamaci se neuznává omezení výhledu ze strany ostatních návštěvníku z důvodu např. tance, zpěvu, průchodu řadou apod., dále pak např. omezení výhledu z důvodu bezpečnostních prvků O2 universa vycházející z kolaudace objektu či právních norem České republiky (např. výška zábradlí na tribunách apod. a částečné omezení výhledu z důvodu set-up akce či designu samotné scény). Ostatní podmínky reklamací se řídí Reklamačním řádem, jestliže se jedná o reklamaci vůči Provozovateli.
 13. Odpovědnost za škody. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pověřenou osobu nebo Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny třetími osobami či vyšší mocí. Návštěvníci odpovídají za škodu, kterou způsobí a tato škoda po nich bude vymáhána v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
 14. Bezpečnostní prohlídka při vstupu. Každá osoba vstupující do O2universa souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel, a to i s využitím techniky, s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob v O2 Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do O2 universa.
 15. Zakázané předměty. Do O2 universa není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály (je možno vnášet reklamní materiály po předchozím souhlasu Provozovatele), sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla (větší než 40x30x20 cm), zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), tyče (např. selfie tyč, násady, žerď na vlajku apod.), předměty s laserovým paprskem, drony, nůžky, notebooky, tablety a podobné přístroje, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových , vyjma osobních mobilních telefonů, pokud nestanoví Pořadatel jinak (vč. většího omezení nad rámec tohoto Návštěvního řádu), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy (s výjimkou kapesních dalekohledů a divadelních kukátek do velikosti 15 cm délky), parfémy – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání Pověřené osoby při vstupní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání Pověřené osoby při vstupní kontrole lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak O2universa, tak Pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel nebo Pořadatel. Zakázané předměty, které nejsou povoleny k vnosu do O2 universa, a které návštěvník neodloží do deposita, budou vyhozeny.
 16. Zvláštní zakázané předměty. Pořadatel může po dohodě s Provozovatelem dále stanovit, které další konkrétní předměty se na určitou akci nesmí do O2universa vnášet, a to obvykle uvedením v Pokynech pořadatele.
 17. Depozit. Návštěvníci mohou za účelem návštěvy využít placený venkovní depozit pro uložení věcí, které nelze vnést do O2 universa za předpokladu, že se nejedná o věci, které nelze uložit ani do depozitu. Depozit je umístěn vlevo od vstupu do O2 universa (ve směru k budově Galerie Harfa). Podmínky využití depozitu jsou uvedeny na depozitu nebo na https://www.o2universum.cz/pro-navstevniky-2/pravidla-pro-navstevniky/.
 18. Konzumace potravin v O2universu. V O2 universu je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v O2 universu, a to pouze na vyhrazených místech. Při některých akcích je vnášení jídla a pití do prostoru hlediště a plochy zcela zakázáno.
 19. Zákaz vhazování předmětů. V O2universu platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na produkční plochu a do hlediště.
 20. Asistenční zvířata. Do O2universa je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty, vyjma asistenčních a vodících psů (na vyžádání Pověřené osoby je třeba při vstupní kontrole předložit doklad o absolvování výcviku asistenčního/vodícího psa).
 21. Zákaz používání otevřeného ohně. V O2universu je zakázáno používat otevřený oheň.
 22. Záznamová zařízení. Do O2universa bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem záznamových zařízení, a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li Provozovatelem po dohodě s Pořadatelem stanoveno v Pokynech pořadatele jinak nebo nejedná-li se o osobní mobilní telefon. Je zakázán přenos akce a napomáhání při přenosu akce, výroba obrázků a reprodukce akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v O2 universu, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele a Pořadatele použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky O2 universa je zakázáno.
 23. Využití záznamu návštěvníků. Každá osoba vstupující do O2universa souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným, avšak přiměřeným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce/sportovního utkání pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s O2 universem, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory). I v takovém případě má však taková osoba práva vyplývající z platných právních předpisů, zejm. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, přičemž práva subjektů údajů ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou za Provozovatele uvedena v Zásadách zpracování osobních údajů, dostupných zde https://www.o2universum.cz/pro-navstevniky-2/ochrana-soukromi/.
 24. Ztráty a nálezy. Povinností každé osoby vstupující do O2universa je odevzdat předměty nalezené v O2 universu Provozovateli, Pověřené osobě, Pořadateli nebo Policii ČR.
 25. Odložené věci. Provozovatel a Pořadatel nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za odložené věci, ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal Provozovatel nebo Pořadatel do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny či depozitum).
 26. CCTV (kamerové záznamy). Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt O2universa i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do O2 universa, resp. na území okolo O2 universa vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem. Informace o tom, jaké údaje, jak dlouho a za jakým účelem jsou zpracovávány jsou uvedeny zde: https://www.o2universum.cz/pro-navstevniky-2/ochrana-soukromi/.
 27. Evakuace. V případě evakuace objektu O2universa je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat pravidla dle Požární poplachové směrnice, jejíž znění je vyvěšeno na každém patře O2 universa v potřebném množství a dále se řídit pokyny Pověřených osob řídících evakuaci. Mapa evakuačních východů je vyvěšena v prostorách O2 universa souběžně s Požární poplachovou směrnicí.
 28. Zákaz propagace politických stran a hnutí. Každá osoba vstupující do O2universa, resp. na území okolo O2 universa, je povinna v O2 universu a jejím okolí dodržovat zákaz propagace politických stran, hnutí a spolků, nedohodne-li se s Provozovatelem jinak.
 29. Omezená dostupnost výrobků. V prostorách O2universa je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „ZOZ“), omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V prostorách O2 universa je zakázáno prodávat tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret, případně bylinných výrobků určených ke kouření) osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků (a souvisejícího zboží) v O2 universu zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. O2 universum je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 universa povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 universa je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 universu zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí Pořadatel v Pokynech pořadatele, nebo obvykle akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), jsou obvykle považovány za akce určené převážně pro osoby mladší 18 let. Alkoholické nápoje, s výjimkou alkoholu obsahujícího nejvýše 4,3 objemového etanolu a vína, je v O2 universu rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcí. Za veřejné sportovní akce se považují obvykle takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.
 30. Zákaz kouření. V celém vnitřním prostoru O2universa je dle platných právních předpisů zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret a podobných zařízení.
 31. Povinnost návštěvníků uposlechnout výzvu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele, Provozovatele, Pověřené osoby nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání, které je v rozporu se ZOZ, zejména dle § 8 až 10 ZOZ a § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby O2universum opustili, kouří-li, jsou-li osobou zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ. Neuposlechne-li návštěvník v O2 universu oprávněných pokynů ve smyslu tohoto odstavce, je Provozovatel oprávněn (zejména prostřednictvím Pověřené osoby) vyvést návštěvníka, který ZOZ porušil a který neuposlechl příslušné výzvy Pověřené osoby nebo kohokoliv z pracovníku O2 universa, z prostor O2 universa, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 universa, a to bez náhrady.
 32. Aplikace Návštěvního řádu na jiné osoby. Tento Návštěvní řád se vztahuje přiměřeně i na takové diváky či návštěvníky O2universa, kteří vstupují do O2 universa jako diváci na základě jiného dokladu, než je vstupenka (např. na základě stripu), ledaže se Pořadatel s Provozovatelem dohodne jinak.
 33. Vztah Návštěvního řádu a Pokynů pořadatele. Pokyny pořadatele doplňují Návštěvní řád.
Provozní řád

I. ÚVOD

Tento Provozní řád je určen všem uživatelům O2 universa. Obsahuje základní informace o objektu O2 universa, popisuje obecná pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu O2 universa a popisuje základní organizační strukturu zajištění chodu O2 universa.

 1. Základní identifikační údaje
Objekt/O2 universum nacházející se v Praze Vysočanech; Českomoravská č.p. 2345/17, Praha, 190 00

 

Vlastník, provozovatel a správce Objektu: Bestsport, a.s.
Se sídlem: Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha 9
Statutární orgán Ing. Robert Schaffer, předseda představenstva

Ing. Jiří Tomaník, člen představenstva

Mgr. Kateřina Wojaczková, členka představenstva

IČ: 24214795
DIČ: CZ24214795
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17875
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 27-8792590227/0100
E-mail: dispecink@bestsport.cz

 

 1. Struktura a platnost Provozního řádu – schvalovací doložka

Tento Provozní řád objektu O2 universa je vydáván majitelem objektu, společností Bestsport, a.s.

Provozní řád je organizován formou číslovaných kapitol a podkapitol. Tím je zajištěna jeho dynamická otevřená podoba, a může tedy být dle aktuálních požadavků nebo potřeb v režimu provozu objektu měněn nebo doplňován bez ztráty kontinuity.

Na tento Provozní řád objektu O2 universa navazují další provozní řády a směrnice, které jsou součástí Provozního Manuálu a které dále konkretizují pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu a pro výkon jednotlivých činností v objektu.

Celková struktura těchto dokumentů společně s pravidly pro jejich tvorbu, udržování a schvalování je popsána ve Směrnici „Metodika tvorby vnitropodnikových předpisů a systém jejich evidence“.

Provozní řád je platný od dne platnosti vyznačeného ve Schvalovací doložce na titulní straně Provozního řádu a pouze tehdy, je-li schválen odpovědným zástupcem Provozovatele O2 universa.

Za účelem informování návštěvníků O2 universa o základních pravidlech, vztahujících se na pobyt v O2 universu, vydává Provozovatel O2 universa tzv. Návštěvní řád, který představuje souhrn pravidel pro návštěvníky O2 universa jako diváků.

 

II. OBECNÉ INFORMACE

1. O Objektu

O2 universem se rozumí multifunkční hala na adrese Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha, která je součástí širšího komplexu v budově č. p. 2345 (dále také jako „objekt“ nebo „Ouniversum“. O2 universum jako stavební objekt je vymezen obdélníkovým prostorem. Stavba O2 universa má čtyři podlaží. Převážná většina standardních vnitřních technologií budovy je napojena na centrální integrovaný systém řízení, který umožňuje automatické i manuální ovládání jednotlivých funkcí z technologického velínu.

Maximální divácká kapacita Ouniversa je pro sezení 10.000 diváků.

Doplňujícími provozy O2 universa jsou gastroprovozy (kuchyně, bary, restaurace, občerstvení), tiskové středisko, šatny a zázemí hráčů, účinkujících a zaměstnanců a technické zázemí budovy.

2. Prostorové uspořádání objektu

O2 universum se nachází v severovýchodní části širšího centra města Prahy, na území městské části Praha 9 – Vysočany/Libeň. Objekt z jižní strany stavebně navazuje na budovu na pozemku parc. č. 3343/35, evidovaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, katastrální území Libeň (dále jen „O2 universum“).

3. Prostorové uspořádání Objektu

O2 universum je podle druhu vykonávané činnosti a podle práva vstupu osob rozdělena prostorově na:

Prostory veřejné a neveřejné, přičemž oprávnění a kontrola vstupu do těchto prostor je regulována výhradně platnou vstupenkou, nebo platnou osobní kartou či akreditací vystavenou či schválenou Provozovatelem O2 universa. Podmínka vstupu a pohybu návštěvníka v prostorách O2 universa je obvykle držení platné vstupenky či jiného oprávnění (dále také jako „vstupenka“), přičemž vstup i pobyt návštěvníka je striktně regulován dle typu vstupenky v držení daného návštěvníka. Ostatní osoby vstupující do O2 universa musí mít platnou osobní kartu či akreditaci vystavenou či schválenou Provozovatelem O2 universa, a jejich pohyb v prostorách O2 universa je vždy podmíněn výkonem jejich povinností v daných prostorách (např. zaměstnanci Provozovatele O2 universa, zaměstnanci dodavatelů Provozovatele O2 universa).

Prostory O2 universa se dělí podle režimu omezení a kontroly přístupu návštěvníků O2 universa do čtyř kategorií, a to na a) veřejné prostory přístupné všem oprávněným návštěvníkům, b) veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence, c) neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence a d) neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků.

 1. Veřejné prostory přístupné všem oprávněným návštěvníkům jsou prostory O2 universa vyhrazené pro pohyb návštěvníků bez ohledu na druh a kategorii jejich vstupenky (akreditace). Jedná se zejména o vestibul hlavního vstupu z ulice Českomoravská na úrovni +5,00m, tedy prostory tzv. „vstupní haly “ na 2. NP O2 universa, na kterém se nacházejí info recepce, výstavní prostory, gastro prostory, mobilní šatny a stánek pro merchandising, dále sál „B“.  Dále 2. NP O2 universa na úrovni 9,500m, kde se nacházejí kongresové sály „C“, „D“ a „E“. Rozsah veřejných prostor na úrovni -5,500, 0,000m a +5,0000m může být Provozovatelem O2 universa omezen dle typu konané akce (např. uzavřené prostory za podiem), dle stupně bezpečnostního rizika (např. nutnost oddělení fanoušků soupeřících týmů) atp., a to vždy ve prospěch soukromých prostor bez přístupu návštěvníků.
 2. Veřejné prostory přístupné oprávněným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou vždy prostory hlediště na úrovni 1. NP, 2. NP (včetně hlediště Partyboxů), hlediště na úrovni -5,500m plochy, jsou-li prodávány vstupenky na tuto plochu. Držiteli vstupenky je umožněn přístup pouze do té části prostor tak, aby mohl zaujmout své místo dle specifikace uvedené na jeho vstupence. Vedle příslušných částí hlediště patří do veřejných prostor přístupných návštěvníkům dle označení na vstupence i další veřejné prostory na 1. NP O2 universum a na úrovni plochy-5,500m, které jsou Provozovatelem O2 universa vymezeny jako zvláštní přístupové prostory do příslušných částí hledišť (např. restaurace Music-bar v případě, že na akci jsou prodávány vstupenky na plochu na úrovni -5,50 m).
 3. Neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou prostory partyboxů na 2. NP, tj. ty prostory Partyboxu, které jsou oddělené od hlediště skleněnou uzavíratelnou stěnou. Tyto prostory jsou určeny zejména pro návštěvníky, kteří mají VIP vstupenky vydávané na základě speciálních smluvních vztahů s Provozovatelem.
 4. Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory O2universum určené k zajištění provozu O2 universum a podpory organizace konání akcí v O2 universum. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze zaměstnancům Provozovatele a dále osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro Provozovatele nebo zástupcům a subdodavatelům pořadatelům akcí, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se např. o Hospodářský dvůr O2 universa, prostory skladů a potravinářských přípraven, (Místnost pro catering) (zde je navíc podmínkou držení zdravotního průkazu), šatny účinkujících, atp.

Vedle výše uvedeného se prostory O2 universum dále dělí dle jejich využití na:

 • prostory přístupné návštěvníkům
 • prostory nájemní
 • zázemí pro hráče a účinkující
 • zázemí Provozovatele objektu
 • technologické prostory

Vstup a pobyt osob a výkon jednotlivých činností v těchto prostorách je konkretizován v kapitole 3. tohoto Provozního řádu a v navazujících řádech a směrnicích.

Prostorové uspořádání O2 universum:

0. NP – úroveň:-5,500 m : šatny sportovců, zázemí nájemce, plocha hlavního sálu „A“, gastro provozy, zásobovací dvůr „A“, technologické prostory a sklady.

1. NP – úroveň: 0,00 m: vstupy do hlediště, tribuny, produkční a novinářsky vstup, šatny zaměstnanců, personální jídelna, skladové hospodářství gastro, zásobovací dvůr „B“, gastro provozy, výstavní plochy, oddělený vstup na úroveň – 5,500m.

2. NP – úroveň +5,00 m: hlavní vstupy do budovy, inforecepce, šatny pro návštěvníky, vstup do hlediště, tribuny a partyboxy sálu „A“, sál „B“, výstavní prostory, gastro provozy, merchandisingový stánek.

3. NP – úroveň +9,500 m: sály C, D, E, balkon sálu „B“.

 

 

III. VSTUP OSOB A POBYT OSOB V O2 UNIVERSU

1. Dopravní dostupnost a dopravní omezení

Hlavní vstup do O2 universa pro návštěvníky je z jižní strany objektu z ulice Českomoravská.

Městská hromadná doprava

Tramvajové spojení k severní straně objektu je z ulice Sokolovské, k jižnímu vstupu je z ulice Českomoravské.

Autobusové spojení je k severní straně objektu z konečné stanice autobusů Českomoravská.

Spojení metrem je k severní straně objektu ze stanice Českomoravská trasy B podél východní strany tzv. O2 areny.

Vlak

Vlakové spojení je k hlavnímu vstupu (Českomoravská ulice) od železniční stanice Nádraží Libeň.

Automobil

Dopravní dostupnost automobilem bude rozdílná dle rozsahu akce pořádané v O2 universu. Pro běžné sportovní, kulturní či společenské akce nebudou zřizována žádná dopravní omezení. V odůvodněných případech, především při předpokládané velké návštěvnosti, může být zřizováno dopravní omezení, zakazující průjezd vozidel ulicí Českomoravskou v úseku Balabenka – Nádraží Libeň, případně může být omezen i průjezd ulicí Ocelářskou. Příjezd k O2 universu bude v tomto případě umožněn vozidlům městské hromadné dopravy, taxi a dále na základě zvláštních povolení vydávaných Provozovatelem O2 universa ve spolupráci s Pořadatelem akce. Pro tyto případy bude zpracováno Dopravně – inženýrské opatření.

Parkování

V den pořádání akce v O2 universu je možnost využití placených parkovacích míst, resp. případné parkování s možností úhrady za službu v parkovacím domě na adrese Lisabonská 2422/2, Libeň, 190 00 Praha 9 s možností vjezdu z ulice Českomoravská a Ocelářská (dále jen „Parkovací dům“); provoz Parkovacího domu je detailně řešen Provozním řádem Parkovacího domu, který je k dispozici u pracovníků provozovatele Parkovacího domu nebo na webu https://www.o2universum.cz/pro-navstevniky-2/.

V době mimo pořádání akce je parkování v bezprostředním okolí O2 universa umožněno pouze držitelům zvláštního povolení vydávaného Provozovatelem O2 universa, případně v Parkovacím domě.

2. Vstup osob do Objektu a pobyt osob v Objektu

V prostorách O2 universa i v jejím okolí je instalován informační systém, který napomáhá návštěvníkům O2 universa při vstupu do objektu a v pohybu návštěvníků po prostorách O2 universa.

Diváci

Vstup do objektu je divákům umožněn zpravidla 1 hodinu před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s Provozovatelem. Diváci vstupují do O2 universa hlavním vstupem, který se nachází na 2.podlaží objektu, z ulice Českomoravská a nebo od tramvajové zastávky z ulice Českomoravská. Tento vstup do O2 universa je zajištěn 12 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy. Zde jsou také situovány bezbariérové vstupy pro invalidy – pohyb invalidních osob v O2 universu je detailně řešen „Provozním řádem – pro imobilní občany“, který je k dispozici na inforecepci 2. NP.

O2 universum disponuje celkem 15 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce v úrovni 1. NP (9 míst) a 2. NP (6 míst). Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

Akreditovaní návštěvníci – novináři

Vstup do objektu je akreditovaným návštěvníkům – novinářům – umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce vlastním vchodem č. 36. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s Provozovatelem. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

Účinkující, hráči a jejich doprovod

Pohyb účinkujících, hráčů a jejich doprovodu v O2 universum je umožněn na základě smlouvy pořadatele akce s Provozovatelem. Součástí této smlouvy je obvykle také stanovení stupně bezpečnostního rizika, z toho vyplývající nastavení pozic pořadatelské služby. V případě, že Pořadatel akce trvá na snížení počtu pozic pořadatelské služby, i když pro zajištění bezpečnosti celé akce jsou nutné, odpovídá za újmy na majetku, či zdraví všech zúčastněných, dále pak standardů a limitů omezujících činnosti pořadatele akce v O2 universum.

Na vybrané akce pořádané v O2 universum jsou obvykle  dále ve spolupráci Provozovatele a pořadatele akce zpracovány tzv. „Bezpečnostní manuály akce“, které určují obvykle stupeň bezpečnostního rizika, získané poznatky k připravované akci, nastavení pozic pořadatelské služby, jakož i další případné opatření k eliminaci nebezpečí narušení klidného průběhu připravované akce a dále (mimo další skutečnosti) režim vstupu a pohybu osob zúčastněných na zajištění akce v O2 universu.

Standardně je vstup do objektu účinkujícím, hráčům a jejich doprovodu umožněn v rozsahu podle uzavřené smlouvy.

Účinkující, hráči a jejich doprovod vstupují do objektu:

 • v případě příjezdu automobily či autobusy hospodářským dvorem na 0. podlaží po rampě z ulice Lisabonská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám hráčů a do zázemí pro pořadatele akce (účinkujících). Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní kamerou a bezpečnostní službou, počet členů ostrahy hospodářského dvora je nastaven podle počtu povolených (předpokládaných) vozidel, které mohou najednou vjet k vykládce do hospodářského dvora, avšak nejméně 1x na vjezdu do HD, ostraha na vjezdu do HD O2 universa a 1x ostraha hospodářského dvora
 • vstupem č. 36 na 1.podlaží Z východní strany O2 universa směrem od ulice Lisabonská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Pracovníci Bestsport, a.s.

Vstup do objektu je pracovníkům zaměstnaným v O2 universu umožněn nepřetržitě.

Pracovníci zaměstnaní v O2 universum vstupují do objektu:

 • personálním vstupem na 1.podlaží vstup č. 18 Ze severovýchodní strany O2 universa směrem od ulice Lisabonská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Další pohyb těchto osob v objektu je dán jejich pracovním zařazením a přístup do jednotlivých prostor je omezen vstupními kartami.

Zásobování, Dodavatelé

Vstup do objektu je pro účely zásobování a dodavatelům umožněn v určených hodinách a to:

 • hospodářským dvorem na 0. podlaží po rampě z ulice Lisabonská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám účinkujících / hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní službou. Hospodářským dvorem B, který je umístěn na jižní straně O2 universa, vjezd z ulice Lisabonská, pouze pro NA kategorie II.

Pořadatelským vstupem na 1.podlaží vstup č. 36 Ze severní strany O2 universa směrem od ulice Lisabonská

 • Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Režim jednotlivých akcí je popsán v pokynech pořadatele akce. Obvykle platí:

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli prodejce vstupenek. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma osob s povolením pořadatele, nestanoví-li pořadatel akce jinak.

3. Odchod osob z Objektu

Diváci
Odchod diváků po ukončení akce je organizován v co nejkratší době a co nejkratší cestou. Pro odchod diváků ze všech podlaží jsou využívána také hlavní schodiště a z úrovně -5,500m také eskalátory.

Ostatní osoby
Ostatní osoby, tj. mimo diváků, odchází z objektu zpravidla po trasách shodných se vstupem.

Evakuace objektu
Evakuace objektu je stanovena „Požární poplachovou směrnici a evakuační plánem“, který je součástí Krizových plánů (jak jsou definovány v článku IV odst. 4 níže). Evakuaci objektu řídí Krizový Management Bestsport, a.s. (jak je definován v článku IV odst. 4 níže), který postupuje v souladu s těmito plány. V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny nouzové východy na 0.,1.,2., a 3. podlaží.

 

4. Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v Objektu

Viz samostatný dokument.

5. Zákaz kouření a prodeje alkoholických nápojů

V prostorách O2 universa je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „ZOZ“), omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V případě změny příslušné legislativy má účinný právní předpis přednost před tímto odstavcem 5.

Omezená dostupnost tabákových výrobků. V prostorách O2 universa je v souladu se ZOZ omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V prostorách O2 universa je zakázáno prodávat tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret, případně bylinných výrobků určených ke kouření) osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků (a souvisejícího zboží) v O2 universu zakázán v době konání veřejných Akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let.

Zákaz kouření. V prostorách O2 universa je zakázáno kouřit.

Omezená dostupnost alkoholických nápojů. O2 universum je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 universa povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 universa je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 universu zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí Pořadatel v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), jsou obvykle považovány za akce určené převážně pro osoby mladší 18 let. Alkoholické nápoje, s výjimkou alkoholu obsahujícího nejvýše 4,3 objemového etanolu a vína, je v O2 universu rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcí. Za veřejné sportovní akce se považují obvykle takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele, Provozovatele, Pověřené osoby nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání, které je v rozporu se ZOZ, zejména dle § 8 až 10 ZOZ a § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby O2 universum opustili, kouří-li, jsou-li osobou zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ. Neuposlechne-li návštěvník v O2 universu oprávněných pokynů ve smyslu tohoto odstavce, je Provozovatel oprávněn (zejména prostřednictvím Pověřené osoby) vyvést návštěvníka, který ZOZ porušil a který neuposlechl příslušné výzvy Pověřené osoby nebo kohokoliv z pracovníku O2 universa, z prostor O2 universa, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 universa, a to bez náhrady.

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů. Alkoholické nápoje lze v prostorách O2 universa prodávat a podávat pouze ve:

 1. a)   ve veřejných prostorách O2 universa přístupným všem návštěvníkům či přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence při pořádání veřejných kulturních, společenských a zábavných akcích, jako jsou např. koncerty, divadelní, taneční či muzikálová představení, taneční párty, při slavnostech a exhibicích, které nejsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let, dále při obchodních a marketingových akcí a soukromých tzv. korporátních akcích, a při pořádání sportovních akcí pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína;
 2. b)   v neveřejných prostorách přístupným vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, při pořádání všech akcí s výjimkou (i) doby konání veřejných akcích, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let a (ii) doby konání sportovních veřejných akcích, kdy lze podávat pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína, přičemž za dobu konání takovéto sportovní akce se považuje zpravidla pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).

6. Požární poplachová směrnice

Tato požární poplachová směrnice je zpracována v souladu s § 32 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (vyhláška o požární prevenci).

P1. Účel

Požární poplachová směrnice řeší provedení rychlého a účinného protipožárního zásahu a vymezuje povinnosti zaměstnanců a ostatních osob v případě vzniku požáru, provozní nehody, pohromy, jiného stavu nouze nebo mimořádné události.

P2. Postup osoby, která zpozoruje požár a místo ohlášení požáru

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám vlastními silami zlikvidovat nebo lokalizovat, je povinen neprodleně tak učinit s použitím všech dostupných věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasící přístroje, hydranty). Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést veškerá nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a poskytnout jim osobní pomoc.

OHLÁŠENÍ ZPOZOROVANÉHO POŽÁRU JE MOŽNÉ

OSOBNĚ DO OHLAŠOVNY POŽÁRU NA BEZP. VELÍN NEBO ČLENOVI POŽÁRNÍ HLÍDKY, TLAČÍTKEM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLO 266 771 011

Při ohlášení požáru je nutné uvést tyto údaje:

 • Jméno a příjmení volajícího a telefonní číslo odkud je zpráva podávána
 • K jaké události došlo, která část objektu byla zasažena a rozsah události
 • Nebezpečí ohrožení osob

P3. Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach se vyhlašuje prostřednictvím evakuačního rozsahu. Při požárním poplachu jsou všechny osoby povinny respektovat pokyny vydávané prostřednictví evakuačního rozhlasu.

P4. Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

Povinností všech osob nacházejících se v ohroženém úseku je neprodlené provedení vlastní evakuace v souladu s evakuačním plánem objektu a značením směru únikových cest. Povinnost všech je dbát pokynů osob zajišťujících evakuaci a po příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru pokynů velitele zásahu.

P5. Důležitá telefonní čísla

Dispečink Ouniversa 266 771 000
Tísňová linka 112, 150, 155, 158
Hlášení poruch ELEKTRICKÝ PROUD 224 915 151 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele elektrické energie)
Hlášení poruch PLYN 12 39 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele plynu)
Hlášení poruch VODA 267 310 543 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele vody)

 

Každý požár nebo zárodek požáru, byť byl uhašen vlastními silami a prostředky, musí být ihned ohlášen Hasičskému záchrannému sboru Hl. m. Prahy.

IV. ORGANIZACE PROVOZU O2 UNIVERSUM

1. Struktura řízení provozu Objektu – Facility Management

Správu O2 universa zajišťuje Provozovatel O2 universa pomocí svých zaměstnanců nebo svých dodavatelů.

Jednotlivé činnosti jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci Provozovatele O2 universa nebo pracovníky specializovaných dodavatelů.

Operativní řízení každodenního provozu O2 universa je zajišťováno dispečinkem (dále jen Dispečink). V rámci tohoto Dispečinku se řeší veškeré činnosti, které vyžadují koordinaci a součinnost jednotlivých útvarů a dodavatelů v O2 universu. Dále je Dispečink pracovištěm, kde se evidují a vyřizují veškeré provozní požadavky všech subjektů v O2 universu.

 

2. Komunikace s uživateli Ouniversum

Veškerá provozní komunikace s uživateli O2 universa je v běžném každodenním provozu zajišťována prostřednictvím Dispečinku O2 universa, a to:

–   přímým kontaktem s Dispečinkem prostřednictvím telefonu

–   zprostředkovaně pomocí pracovníků na straně Provozovatele  O2 universa – ostraha, recepce, pořadatelská služba

Provozní doba Dispečinku je Po – Ne, 7.00 – 19.00, v odůvodněných případech 24 hodin denně – o změně provozní doby rozhoduje vedoucí Dispečinku nebo j eho nadřízený.

Mimo provozní dobu Dispečinku zastupuje jeho funkci technologický velín. Technologický velín je pracoviště, kde je držena nepřetržitá služba a je umístěno ve 3. patře budovy O2 areny. V době zástupu Dispečinku je na toto pracoviště přesměrován telefon Dispečinku.

Provoz Dispečinku O2 universa je detailně řešen samostatným Provozním řádem Dispečinku.

 

3. Služby poskytované v Objektu

Veškeré služby spojené s provozem O2 universa jsou řízeny Provozovatelem O2 universa a jsou vykonávány vlastními zaměstnanci či prostřednictvím specializovaných dodavatelů.

 1. Bezpečnost. Bezpečnost v objektu je zajišťována prostřednictvím:
  – fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy
  – technickými zabezpečovacími prostředky
  Zajištění bezpečnosti objektu O2 universa je detailně řešeno Směrnicí bezpečnosti O2 universa.
 2. Úklid. Vnitřní úklid objektu a vnější úklid ploch k němu náležejících je zajišťován Provozovatelem O2 universa. Zajištění úklidu objektu je detailně řešeno Směrnicí úklidu.
 3. Odpadové hospodářství. Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu a z vnějších ploch k němu náležejících je zajišťován Provozovatelem O2 universa. Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu je detailně řešeno Směrnicí odpadového hospodářství.
 4. Provoz objektových technologií. Provoz objektových technologií je zajišťován Provozovatelem O2 Pro jednotlivé technologie či technologické soubory jsou zpracovány samostatné Provozní řády v souladu s předpisy jednotlivých výrobců technologických zařízení a platnými českými normami.
 5. Gastro provozy. Provoz gastro provozů je zajišťován Provozovatelem O2 universa. Zajištění gastro provozů v objektu je detailně řešeno Provozním řádem gastro O2 universa pro každé patro samostatně. Gastro provozy jsou rozmístěny po všech patrech přístupných návštěvníkům O2 universa. Specifikace gastro provozů pro návštěvníky je uvedena na Informačním schématu objektu, který je vyvěšen v O2 universu.

 

4. Krizový management ( štáb)

V případech veškerých nenadálých krizových situací přebírá řízení objektu O2 universum Krizový management O2 universa. Tento Krizový management postupuje v souladu s „Krizovými plány“, které jsou zpracovány bezpečností komisí. Součástí těchto Krizových plánů je také „Požární evakuační plán“.

a) Základní ustanovení

(1) Krizový štáb je pracovním orgánem společnosti Bestsport, a.s., který ho svolává a používá výhradně:

  1. při zavádění krizových opatření pro řešení krizové situace a zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu,
  2. při cvičeních organizovaných k ověření činností podle písm. a) nebo b).

(2) Krizový štáb svou činnost vykonává v rozsahu působnosti společnosti Bestsport, a.s. v oblasti krizového řízení, přičemž koordinační úloha vedoucího krizového štábu zabezpečuje součinnost, jednotnost při plnění jejich vlastních úkolů a při plnění úkolů na podporu rozhodnutí a opatření vedoucího krizového štábu. V případě jeho nepřítomnosti vykonává krizový štáb svou činnost ve prospěch jeho zástupce.

(3) Krizový štáb se operativně podle rozhodnutí vedoucího krizového štábu schází k zasedání krizového štábu (dále jen „zasedání“). Zasedání se zúčastňují zejména členové krizového štábu a dále přizvaní členové stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Vedoucí krizového štábu je oprávněn přizvat na zasedání i další osoby, zejména odborníky, které nejsou členy krizového štábu. Úkolem zasedání krizového štábu je projednat a formulovat návrhy a doporučení krizového štábu vedoucímu krizového štábu.

(4) Pokud vedoucí krizového štábu rozhodne, že krizový štáb bude zasedat nepřetržitě, jednotliví členové krizového štábu mohou být, s předchozím souhlasem vedoucího krizového štábu, při zasedání zastupováni jimi pověřenými pracovníky.

(5) Prováděním úkolů pracovního charakteru se nepřetržitě zabývá stálá pracovní skupina krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Základním úkolem stálé pracovní skupiny je poskytovat nepřetržitý informační servis vedoucímu krizového štábu a jeho členům.

(6) V době mezi zasedáními krizového štábu zabezpečuje spolupráci organizačních celků (odborů, oddělení, úseků) orgánu krizového řízení se stálou pracovní skupinou pověřený člen krizového štábu.

(7) Svolání a uvedení do pracovního stavu (dále jen „aktivace“) a činnost krizového štábu je v období krizových situací zdokonalována nácvikem zpravidla jedenkrát za rok. Skutečnou aktivaci krizového štábu lze považovat za náhradu nácviku.

 

b) Organizace stálé pracovní skupiny

(1) Stálá pracovní skupina se člení na čtyři pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „odborné skupiny“), které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Jedná se o odborné skupiny

a) sekretariát krizového štábu,

b) analýzy situace a plánování,

c) součinnosti a komunikace,

d) týlového zabezpečení.

(2) V čele stálé pracovní skupiny a odborných skupin jsou členové krizového štábu, kteří jsou vedoucími těchto skupin. Vedoucí stálé pracovní skupiny (dále jen „vedoucí směny“) je současně vedoucím sekretariátu krizového štábu.

 

c) Aktivace krizového štábu

(1) Aktivace krizového štábu se provádí na pokyn vedoucího krizového štábu, který současně stanoví čas a místo jeho úvodního zasedání. Vedoucí krizového štábu vydá pokyn k aktivaci v případě, že

a)   je vyšším orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav pro celé nebo část území, které spadá do působnosti orgánu krizového řízení,

b)   se rozhodne sám vyhlásit stav nebezpečí pro objekt,

c)   je k tomu vyzván státními orgány při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,

d)   je aktivace krizového štábu součástí úkolů prováděných při cvičení.

(2) Ústní, nebo zpětným voláním ověřený telefonický, pokyn vedoucího krizového štábu k aktivaci krizového štábu realizuje stálá služba, pokud vedoucí krizového štábu nestanoví jinak, které

a)   neprodleně povolá vedoucího směny a podle pokynů vedoucího krizového štábu některé další členy stálé pracovní skupiny,

b)   informuje členy krizového štábu o aktivaci krizového štábu, čase a místě jeho úvodního zasedání a je-li vedoucím krizového štábu vyžadována jejich osobní účast na úvodním zasedání,

(3) O svolání vybraných členů odborných skupin, nebo specialistů do stálé pracovní skupiny rozhodne vedoucí krizového štábu na návrh vedoucího směny.

 

d) Dokumentace zasedání krizového štábu

(1) Při zasedání štábu se projednávají a doporučují ke schválení vedoucímu krizového štábu následující dokumenty

a)   krizový plán objektu

b)   návrhy opatření vyžadovaných od orgánů krizového řízení na vyšších stupních veřejné správy,

c)   návrh komplexu opatření doporučených pro řešení krizové situace,

d)   návrh Plánu řešení krizové situace,

e)   zápis právě probíhajícího zasedání,

f)   informace pro tisk nebo její návrh.

 

e) Pracovní a přípravná dokumentace krizového štábu

(1) Při činnosti stálé pracovní skupiny se zpracovávají zejména tyto dokumenty

a)   informace o situaci a prognózách vývoje krizové situace

b)   mapové nebo obdobné grafické znázornění krizové situace

c)   přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření pro potřeby zasedání krizového štábu,

d)   hodnocení okamžitého stavu připravenosti orgánu krizového řízení z hlediska disponibilních lidských, věcných zdrojů,

e)   návrhy dosud neuplatněných naplánovaných, modifikovaných opatření k projednání při zasedání krizového štábu formou návrhu komplexu doporučených opatření krizového štábu nebo formou návrhu Plánu řešení krizové situace,

f)   návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost ze zasedání krizového štábu,

g)   hlášení a informace jiným krizovým štábům,

h)   protokol o řešení krizové situace, písemné záznamy (případně zvukové záznamy) o činnosti krizového štábu.

(2) Dokumenty uvedené v odstavci 1 písmenech a) až f) předkládá zasedání krizového štábu vedoucí směny. Protokol o řešení krizové situace je projednán a ukončen po skončení krizové situace.

 

f) Nakládání s dokumentací

Při nakládání s dokumenty uvedenými v odstavci d. a f. výše se postupuje podle zvláštních právních předpisů. Pokud dokumenty obsahují utajované skutečnosti, přihlíží se při jejich tvorbě a další manipulaci s nimi k pravidlům stanoveným ve zvláštních právních předpisech.

V. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A ADRESY

Dispečink / Informace   tel.: 727 845 911 nebo 266 771 000

Krizový Management   tel.: 266 77 1922, 266 771 000

Zdravotník   tel.: 266 771 000

Technologický velín   tel.: 266 77 1018

Bezpečnostní velín   tel.: 266 77 1010

Hasičský záchranný sbor   tel.: 150

Policie ČR   tel.: 158

Městská policie hl. m. Prahy   tel.: 156

Ambulance   tel.: 155

SOS   tel.: 112

(jednotné celoevropské volání v případě nouze pro cizince)

 

 

SPRÁVCE OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s
Adresa: Českomoravská 2345/17a, 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Vladimír Bubínek mob. 777 044 149, tel. +420 266 771 965

bubinek@bestsport.cz

 

TECHNICKÝ PROVOZ OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s.
Adresa: Českomoravská 2345/17a, 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Jiří Sejk tel.: +420 266 771 041

sejk@bestsport.cz

 

OSTRAHA OBJEKTU
Společnost: G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Adresa: Vyskočilova 1422/1a, Michle 140 00 Praha 4
Kontaktní osoby: Michal Krasnec mob. 702 283 027

michal.krasnec@cz.g4s.com

 

Reklamační řád

Ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vydává Bestsport, a.s., IČO: 24214795, se sídlem Českomoravská 2345/17a, Praha 9, 19000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17875 (dále jen „prodávající“), pro všechny provozy společnosti Bestsport, a.s. následující pokyny o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále i jako „reklamace“) poskytovaných společností, tj. prodávajícím ve vztahu ke spotřebitelům a další související informace:

 1. Způsob poskytování zboží a služeb prodávajícím:

Prodávající je povinen

a) poskytovat plnění v rozsahu dohodnutém smlouvou (zejména kupní smlouvou, smlouvou o stravovacích službách či jinou smlouvou); rozšíření služeb nad rámec smlouvy je v pravomoci prodávajícího, zejména pokud k tomu má vytvořeny technické, provozní a personální podmínky a činnost není v rozporu s platnou legislativou nebo zájmy spotřebitele (také jako „návštěvníka“);
b) omezit rozsah služeb nebo zastavit jejich poskytování zcela v případech, kdy by byla ohrožena bezpečnost, nebo zdraví vlastních zaměstnanců či návštěvníků, a to vždy po předchozím projednání s dotčeným spotřebitelem, je-li to možné;
c) nakupovat zboží od schválených dodavatelů, kteří poskytují záruku bezpečnosti produktů;
d) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře, nebo množství a umožnit návštěvníkovi překontrolovat si správnost těchto údajů pomocí kontrolních měřidel (kalibrovaných, nebo ověřených);
e) prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti uvedené, případně dohodnuté se spotřebitelem. Není-li jakost předepsána, schválena, uváděna nebo dohodnuta, potom v jakosti obvyklé, případně v jakosti, kterou spotřebitel mohl rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží, jeho popisu, ceně a účel;
f) prodávat výrobky a poskytovat služby s takovými vlastnostmi, které se hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc/služba tohoto druhu obvykle používá;
g) prodávat takové výrobky a poskytovat takové služby, které vyhovují požadavkům právních předpisů;
h) prodávat výrobky a poskytovat služby za sjednané nebo stanovené ceny a tyto při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat. Zboží v nezměněném stavu v originálním obalu označené výrobcem se doplňuje pouze údajem o ceně. Všechno ostatní zboží nebo produkty musí být označeny cenovkou s názvem, jednotkou množství, případně jakostí a cenou nebo shodnými údaji uvedenými v souhrnném ceníku. Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytování služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu na celou Kč; prodejní ceny jsou smluvní;
i) vyžaduje-li to povaha výrobku, zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových obalů při prodeji zabalit. Při samoobslužném prodeji je povinen návštěvníkovi poskytnout vhodný obalový materiál;
j) neprodávat tabákové výrobky a alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem a postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany proti šíření toxikomanií;
k) poskytovat další, zákonem stanovené informace.

 1. Zvláštní podmínky pro poskytování zboží a služeb z oblasti gastronomie:

Prodávající je povinen:

a) označovat potravinářské výrobky v pevně uzavřeném nevratném obalu (nakupované i vlastní výroby), určené buď k přímé spotřebě nebo k odnesení, údajem o výrobci, jeho adresou, IČO, názvem a složením výrobku v souladu s platnou legislativou, datem výroby a použitelnosti, hmotností, způsobem skladování;
b) informovat písemně o nutnosti okamžité spotřeby (konzumaci) v případě výrobků určených k okamžité spotřebě (kusové, porcované, vážené, nalévané produkty);
c) vyrábět vlastní produkty podle schválených receptur nebo vlastních kalkulací, které musí být na požádání předloženy návštěvníkovi k nahlédnutí; v rámci stravovacích služeb je vyhrazeno právo na změnu jídelního lístku z provozně obchodních nebo technických důvodů;
d) při prodeji teplých pokrmů do vlastních nádob návštěvníka (jídlonosičů) v individuálně stanoveném režimu, může prodávající odmítnout z hygienických důvodů přímé porcování do nádob;
e) dodržovat další povinnosti stanovené příslušnými právními přepisy.

S balenými i nebalenými potravinářskými výrobky, zvláště výrobky podléhajícími rychlé zkáze, je nutno zacházet v souladu s pokyny prodávajícího nebo výrobce, tj. uchovávat je při doporučených teplotách prostředí.

 1. Platební a evidenční podmínky

Prodávající je oprávněn odmítnout interní platební kartu a vyžadovat platbu v hotovosti v případech, kdy je karta poškozena nebo při debetní formě přesahuje zůstatek na kartě požadovanou výši úhrady. Prodávající má povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, případně s dalšími údaji vyžadovanými zákonem (zejména z. č. 112/2016 Sb., v platném znění – dále jen „zákon o evidenci tržeb“).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající (příjemce tržby) je povinen v místě uskutečňování tržeb uvést oznámení, že „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“. Příjemce tržby, který eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů a zároveň v místě uskutečňování tržby uvést oznámení, že „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li uvedeno jinak, eviduje prodávající tržbu u správce daně on-line, tedy v běžném režimu.

 1. Práva a povinnosti návštěvníků:

Spotřebitelé mají právo nakupovat zboží a výrobky v deklarované jakosti a hmotnosti, přijímat plnění služeb ve standardním (profesně obvyklém) rozsahu a požádat o kontrolní převážení kusového nebo na váhu prodávaného zboží, o nahlédnutí do receptur apod.

Při mimořádných stravovacích (občerstvovacích a dalších) akcích musí spotřebitel specifikovat ústně nebo písemně prodávajícímu reálné požadavky, zejména co do skladby sortimentu a ostatních doplňujících požadavků, množství, cenových relací, počtu osob, časových údajů o zahájení a ukončení akce. Při mimořádné stravovací službě požadovat předběžnou kalkulaci ceny bez DPH s uvedením navrhovaného sortimentu, s konečným uvedením ceny včetně DPH.

Při mimořádném požadavku na poskytované služby je návštěvník povinen sdělit prodávajícímu tyto mimořádné požadavky (např. na věci převzaté do úschovy) apod. Nemůže-li těmto požadavkům prodávající bez vyvinutí většího úsilí vyhovět, nemůže být služba či výrobek poskytnuta a o tomto bude návštěvník informován. Prodávající neodpovídá za škody či vady vzniklé z důvodu, že na tyto mimořádné požadavky nebyl předem upozorněn.

Spotřebitel je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou k posouzení reklamace.

 1. Vady plnění a nároky spotřebitele

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávané zboží a poskytované služby jsou při převzetí/poskytnutí prosté vad.

Trpí-li poskytnuté zboží či služba vadou, je spotřebitel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v souladu se zákonem, a to ve lhůtě stanové zákonem. Spotřebitel je oprávněn

a) v případě podstatného porušení smlouvy

požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, spočívá-li vada v nekompletnosti dodávky
požadovat odstranění vady opravou věci,
požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle bodu b) níže

b) v případě nepodstatného porušení smlouvy

na odstranění vady
na přiměřenou slevu z kupní ceny

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Reklamovat lze veškeré vady věcí a služeb prokazatelně uhrazených návštěvníkem prodávajícímu. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzením o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtách stanovených zákonem, zejména s ohledem na předcházení možného vzniku škody, nemožnosti nápravy či možnosti prokázání tvrzených skutečností; je-li to možné a vhodné (s ohledem na povahu vady), považuje se za lhůtu bez zbytečného odkladu den návštěvy kupujícího v provozovně. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Prodávající doporučuje spotřebitelům při akci uplatnit reklamaci ihned, a to prostřednictvím vyplnění reklamačního formuláře na infostánku Sever, kde může být reklamace také ihned vyřízena.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží; ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Spotřebitel má právo na písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace k výrobkům označeným a určeným pro okamžitou spotřebu, tj. podléhající rychlé zkáze (teplé a studené pokrmy, masné a lahůdkářské výrobky, zeleninové a ovocné saláty, cukrářské výrobky, rozlévané nápoje – bez označení výrobcem „lhůtou spotřeby“), je nutné uplatnit buď před zahájením, nebo v průběhu konzumace, a to nejpozději do spotřebování 70% jídla v případech, kdy je možné to takto určit, nikoliv tedy až v okamžiku, kdy ze zbývající části pokrmu nebo nápoje již nelze objektivně posoudit oprávněnost reklamace.

 1. Vyřizování reklamací

Po celou provozní dobu provozovny Bestsport, a.s. musí být přítomen zaměstnanec pověřený vyřizováním stížností, reklamací a podnětů návštěvníků. Osoba odpovědná přijímat reklamace je zpravidla přítomna při akci na infostánku v hlavním foyer O2 universa, mimo akci pak dosažitelná zejména prostřednictvím recepce ve vchodu č. 11 O2 areny. K reklamaci je možné využít reklamačních formulářů, nacházejících se v době akce na infostánku v hlavním foyer O2 universa nebo mimo akci zasláním písemné reklamace poštou na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail web@bestsport.cz, s uvedením konkrétního výrobku nebo služby, která je reklamována, co je obsahem reklamace a uvedením kontaktních údajů stěžovatele, případně osobně v sídle prodávajícího, v odůvodněných případech pak telefonicky prostřednictvím dispečinku Bestsport, a.s. na čísle +420 266 777 000.

Pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby potřebné k odbornému posouzení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem jinak. Po uplynutí této lhůty má návštěvník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 1. Mimosoudní řešení sporů

V případě jakéhokoliv sporu mezi Bestsport, a.s. a kupujícím (spotřebitelem) doporučujeme spotřebiteli, aby se nejdříve obrátil přímo na Bestsport, a.s. V každém případě však může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email:adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených; více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt přímo na stránkách České obchodní inspekce.

 1. Zvláštní ustanovení:

Vstupenky – prodejcem vstupenek na akci může být jak Bestsport, a.s., tak třetí strana; reklamace vstupenek může být uplatněna na pokladnách O2 universa u provozovatele pokladen (ticketingový operátor), na infostánku sever při akci, případně v sídle Bestsport, a.s. V případě, že pořadatelem akce není Bestsport, a.s., předá Bestsport, a.s. reklamaci příslušnému poskytovateli a o tomto uvědomí spotřebitele na poskytnutém kontaktním údaji spotřebitele.

Dodavatelé – v případě, že je služba či výrobek poskytována třetí stranou a reklamace bude doručena Bestsport, a.s., předá Bestsport, a.s. reklamaci příslušnému poskytovateli a o tomto uvědomí spotřebitele na poskytnutém kontaktním údaji spotřebitele.