Pravidla pro návštěvníky

Vstup diváků

Vstup do O2 universum je divákům umožněn zpravidla 1 hodinu před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem O2 universum.

Diváci vstupují do O2 universum hlavním vstupem, který se nachází na 2. podlaží, z ulice Českomoravská nebo od tramvajové zastávky z ulice Českomoravská. Tento vstup do O2 universum je zajištěn 12 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy.

ZTP/P

O2 universum disponuje celkem 15 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce v úrovni 1NP (9 míst) a 2NP (6 míst). Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

Bezbariérové vstupy jsou situovány od tramvajové zastávky z ulice Českomoravská. Pohyb invalidních osob v O2 universum je detailně řešen Provozním řádem – pro imobilní občany, který je k dispozici na inforecepci 2NP.

Fotografování

Do O2 universum je zakázáno vnášet jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových. Výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce, na některé akce je možné přinést např. kompaktní fotoaparát. Více informací naleznete v Pokynech pořadatele, které jsou uvedené v detailu každé akce. Fotografovat na akcích je umožněno médiím na základě akreditace, kterou uděluje pořadatel.

Více informací naleznete v Pokynech pořadatele, které jsou uvedené v detailu každé akce. Fotografovat na akcích je umožněno médiím na základě akreditace, kterou uděluje pořadatel.

Úschovna (Depozit)

Po dobu konání akce je možné uložit cenné věci či objemná zavazadla do úschovny (Depozitu), kterou návštěvníci najdou vlevo od vstupu do O2 universa (ve směru ke Galerii Harfa).

Platba je možná pouze v hotovosti.

Orientační ceník:

 • malé předměty: 20,- Kč (např. nůž, deštník, potraviny)
 • střední předměty: 50,- Kč (např. menší batoh, taška, skládací kočárek)
 • cenné a velké předměty: 100,- Kč (např. notebook, tablet, fotoaparát, kufr, krosna)

Depozit je prostorově omezen a slouží především pro úschovu nadrozměrných zavazadel (větších než 40x30x20 cm) a dalších předmětů, s kterými není možné vstoupit do O2 universa (viz Zakázané předměty).

V Depozitu NENÍ MOŽNÉ uschovat výbušné, vysoce hořlavé, omamné, psychotropní, silně zapáchající, toxické nebo jinak nebezpečné látky, kyseliny, střelné zbraně a střelivo, tlakové nádoby a další materiály, které mohou svými chemickými nebo fyzikálními vlastnostmi způsobit ohrožení zdraví lidí, životního prostředí nebo majetku.

Provozní řád

I. Úvod

Tento Provozní řád je určen všem uživatelům O2 universum. Obsahuje základní informace o Objektu O2 universum, popisuje obecná pravidla pro vstup a pobyt osob v Objektu O2 universum a popisuje základní organizační strukturu zajištění chodu O2 universum.

 1. Základní identifikační údaje
Objekt/O2 universum budova na pozemku par. č. 3343/32, evidovaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, katastrální území Libeň

 

Majitel a provozovatel a správce Objektu: Bestsport, a.s. („Provozovatel“ nebo „Provozovatel O2 universum“)
Se sídlem: Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9
Statutární orgán Ing. Robert Schaffer, předseda představenstva

Ing. Ing. Jan Tomaník, člen představenstva

Mgr. Kateřina Čajánková, člen představenstva

IČ: 24214795
DIČ: CZ24214795
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17875
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 27-8792590227/0100
E-mail: dispecink@bestsport.cz

 

 1. Struktura a platnost Provozního řádu – schvalovací doložka

Tento Provozní řád Objektu O2 universum je vydáván majitelem Objektu, společností Bestsport, a.s.

Provozní řád je organizován formou číslovaných kapitol a podkapitol. Tím je zajištěna jeho dynamická otevřená podoba, a může tedy být dle aktuálních požadavků nebo potřeb v režimu provozu Objektu měněn nebo doplňován bez ztráty kontinuity.

Na tento Provozní řád Objektu Ouniversum navazují další provozní řády a směrnice, které jsou součástí Provozního Manuálu a které dále konkretizují pravidla pro vstup a pobyt osob v Objektu a pro výkon jednotlivých činností v Objektu a dalších budovách v majetku Bestsport, a.s.

Celková struktura těchto dokumentů společně s pravidly pro jejich tvorbu, udržování a schvalování je popsána ve směrnici pro tvorbu a údržbu řádů a směrnic Bestsport, a.s.

V souladu s tímto Příkazem je tento Provozní řád platný od dne platnosti vyznačeného ve Schvalovací doložce na titulní straně Provozního řádu a pouze tehdy, je-li schválen odpovědným zástupcem provozovatele Objektu.

Za účelem informování návštěvníků Ouniversum o základních pravidlech, vztahujících se na pobyt v Ouniversum, vydává Provozovatel Ouniversum tzv. Návštěvní řád, který představuje souhrn pravidel pro návštěvníky Ouniversum jako diváků.

II. Obecné informace

1. O Objektu

O2 universum jako stavební Objekt je vymezen obdélníkovým prostorem. Stavba O2 universum má čtyři podlaží. Převážná většina standardních vnitřních technologií budovy je napojena na centrální integrovaný systém řízení, který umožňuje automatické i manuální ovládání jednotlivých funkcí z technologického velínu.

Maximální divácká kapacita je 10.000 diváků.

Doplňujícími provozy O2 universum jsou gastro provozy (kuchyně, bary, restaurace, občerstvení), tiskové středisko, šatny a zázemí hráčů, účinkujících, zaměstnanců a technické zázemí budovy.

2. Poloha Objektu

O2 universum se nachází v severovýchodní části širšího centra města Prahy, na území městské části Praha 9 – Vysočany/Libeň. Objekt z jižní strany stavebně navazuje na budovu na pozemku parc. č. 3343/35, evidovaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, katastrální území Libeň (dále jen „O2 universum“).

3. Prostorové uspořádání Objektu

O2 universum je podle druhu vykonávané činnosti a podle práva vstupu osob rozdělena prostorově na:

Prostory veřejné a neveřejné, přičemž oprávnění a kontrola vstupu do těchto prostor je regulována výhradně platnou vstupenkou, nebo platnou osobní kartou či akreditací vystavenou Provozovatelem nebo nájemcem. Podmínka vstupu a pohybu návštěvníka v prostorách O2 universum je držení platné vstupenky (akreditace), přičemž vstup i pobyt návštěvníka je striktně regulován dle typu vstupenky (akreditace) v držení daného návštěvníka či dle pokynů nájemce pro danou akci. Ostatní osoby vstupující do O2 universum musí mít platnou osobní kartu či akreditaci vystavenou (schválenou) Provozovatelem, a jejich pohyb v prostorách O2 universa je vždy podmíněn výkonem jejich povinností v daných prostorách (např. zaměstnanci Provozovatele, zaměstnanci dodavatelů Provozovatele O2 universum, zaměstnanci nájemce).

Prostory O2 universum se dělí podle režimu omezení a kontroly přístupu návštěvníků O2 universum do čtyř kategorií, a to na a) veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům, b) veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence, c) neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na akreditační kartě a d) neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků (pouze pro zaměstnance a dodavatele Bestsport, a.s.).

 1. Veřejné prostory přístupné všem návštěvníkům jsou prostory O2 universum vyhrazené pro pohyb návštěvníků bez ohledu na druh a kategorii jejich vstupenky (akreditace). Jedná se zejména o vestibul hlavního vstupu z ulice Českomoravská na úrovni +5,00m, tedy prostory tzv. „vstupní haly “ na 2. NP O2 universa, na kterém se nacházejí info recepce, výstavní prostory, gastro prostory, mobilní šatny a stánek pro merchandising, dále sál „B“. Dále 2. NP O2 universa na úrovni 9,500m, kde se nacházejí kongresové sály „C“, „D“ a „E“. Rozsah veřejných prostor na úrovni -5,500, 0,000m a +5,0000m může být provozovatelem O2 universa omezen dle typu konané akce (např. uzavřené prostory za podiem), dle stupně bezpečnostního rizika (např. nutnost oddělení fanoušků soupeřících týmů) atp., a to vždy ve prospěch soukromých prostor bez přístupu návštěvníků.
 2. Veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence jsou vždy prostory hlediště na úrovni 1. NP, 2. NP (včetně hlediště Partyboxů ), hlediště na úrovni -5,500m plochy, jsou-li prodávány vstupenky na tuto plochu. Držiteli vstupenky je umožněn přístup pouze do té části prostor tak, aby mohl zaujmout své místo dle specifikace uvedené na jeho vstupence. Vedle příslušných částí hlediště patří do veřejných prostor přístupných návštěvníkům dle označení na vstupence i další veřejné prostory na 1. NP O2 universum a na úrovni plochy-5,500m, které jsou Provozovatelem Ouniversa vymezeny jako zvláštní přístupové prostory do příslušných částí hledišť (např. restaurace Music-bar v případě, že na akci jsou prodávány vstupenky na plochu na úrovni -5,50 m).
 3. Neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou prostory partyboxů na 2. NP, tj. ty prostory Partyboxu, které jsou oddělené od hlediště skleněnou uzavíratelnou stěnou. Tyto prostory jsou určeny zejména pro návštěvníky, kteří mají VIP vstupenky vydávané na základě speciálních smluvních vztahů s Provozovatelem.
 4. Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory O 2 universum určené k zajištění provozu O2 universum a podpory organizace konání akcí v O2 universum. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze zaměstnancům Provozovatele a dále osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro Provozovatele nebo zástupcům a subdodavatelům pořadatelům akcí, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se např. o Hospodářský dvůr O2 universa, prostory skladů a potravinářských přípraven, (Místnost pro catering) (zde je navíc podmínkou držení zdravotního průkazu), šatny účinkujících, atp.

Vedle výše uvedeného se prostory O2 universum dále dělí dle jejich využití na:

 • prostory přístupné návštěvníkům
 • prostory nájemní
 • zázemí pro hráče a účinkující
 • zázemí provozovatele Objektu
 • technologické prostory

Vstup a pobyt osob a výkon jednotlivých činností v těchto prostorách je konkretizován v kapitole 3. tohoto Provozního řádu a v navazujících řádech a směrnicích.

Prostorové uspořádání O2 universum:

0NP – úroveň:-5,500m : šatny sportovců, zázemí nájemce, plocha hlavního sálu „A“, gastro provozy, zásobovací dvůr „A“, technologické prostory a sklady.

1.NP – úroveň: 0,00m: vstupy do hlediště, tribuny, produkční a novinářsky vstup, šatny zaměstnanců, personální jídelna, skladové hospodářství gastro, zásobovací dvůr „B“, gastro provozy, výstavní plochy, oddělený vstup na úroveň – 5,500m.

2NP – úroveň +5,00m: hlavní vstupy do budovy, inforecepce, šatny pro návštěvníky, vstup do hlediště, tribuny a partyboxy sálu „A“, sál „B“, výstavní prostory, gastro provozy  , mercahnidisngový stánek.

3.NP – úroveň +9,500m: sály C, D, E, balkon sálu „B“.

 

III. Vstup osob a pobyt osob v O2 universum

 1. Dopravní dostupnost a dopravní omezení

Městská hromadná doprava

Tramvajové spojení k severní straně Objektu je z ulice Sokolovské podél východní strany O2 areny,  dále z ulice Českomoravské (zast. Multiaréna Praha).

Autobusové spojení je k severnímu straně Objektu z konečné stanice autobusů Českomoravská.

Spojení metrem je k severnímu straně Objektu ze stanice Českomoravská trasy B podél východní strany O2 areny.

Hlavní vstup do O2 universum pro návštěvníky je z jižní strany Objektu z ulice Českomoravská.

Vlak

Vlakové spojení je k hlavnímu vstupu O2 universum (Českomoravská ulice) od železniční stanice Nádraží Libeň.

Automobil

Dopravní dostupnost automobilem bude rozdílná dle rozsahu akce pořádané v O2 areně a O2 universum. Pro běžné sportovní, kulturní či společenské akce nebudou zřizována žádná dopravní omezení. V odůvodněných případech, především při předpokládané velké návštěvnosti, bude zřizováno dopravní omezení zakazující průjezd vozidel ulicí Českomoravskou v úseku Balabenka – Nádraží Libeň, případně bude omezen i průjezd ulicí Ocelářskou. Příjezd k hale bude v tomto případě umožněn vozidlům městské hromadné dopravy, taxi a dále na základě zvláštních povolení vydávaných Provozovatelem ve spolupráci s pořadatelem akce (O2 areny, případně O2 universum). Pro tyto případy bude zpracováno Dopravně – inženýrské opatření.

Parkování

 • v den pořádání akce v O2 areně či O2 universum je možnost využití placených parkovacích míst, resp. případné parkování s možností úhrady za službu v parkovacím domě Objekt SO-12, a to s možností vjezdu z ulice Českomoravská a Ocelářská.
 • v době mimo pořádání akce je parkování v bezprostředním okolí O2 universum umožněno pouze držitelům zvláštního povolení vydávaného Provozovatelem.
 • provoz parkovacího domu je detailně řešen Provozním řádem parkovacího domu, který je k dispozici u pracovníků provozovatele parkovacího domu.
 1. Vstup osob do Objektu a pobyt osob v Objektu

V prostorách O2 universum i v jejím okolí je instalován Informační systém, který napomáhá návštěvníkům O2 universum při vstupu do Objektu a v pohybu návštěvníků po prostorách O2 universum.

Diváci

Vstup do Objektu je divákům umožněn zpravidla 1 hodinu před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s Provozovatelem.

Diváci vstupují do O2 universum hlavním vstupem, který se nachází na 2.podlaží Objektu, z ulice Českomoravská a nebo od tramvajové zastávky z ulice Českomoravská. Tento vstup do O2 universum je zajištěn 12-ti vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy. Zde jsou také situovány bezbariérové vstupy pro invalidy – pohyb invalidních osob v O2 universum je detailně řešen „Provozním řádem – pro imobilní občany“, který je k dispozici na inforecepci 2NP.

O2 universum disponuje celkem 15-ti místy pro vozíčkáře a jejich průvodce v úrovni 1NP (9 míst) a 2NP (6 míst). Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

V době konání akce:

Akreditovaní návštěvníci – novináři

Vstup do Objektu je akreditovaným návštěvníkům – novinářům – umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce vlastním vchodem č. 36. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s Provozovatelem. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

Účinkující, hráči a jejich doprovod

Pohyb účinkujících, hráčů a jejich doprovodu v O2 universum je umožněn na základě smlouvy pořadatele akce s Provozovatelem. Součástí této smlouvy je také stanovení stupně bezpečnostního rizika, z toho vyplývající nastavení pozic pořadatelské služby. V případě, že pořadatel akce trvá na snížení počtu pozic pořadatelské služby, i když pro zajištění bezpečnosti celé akce jsou nutné, podepisuje prohlášení o převzetí odpovědnosti, finanční, správní tak i v neposlední řadě i trestní za případně způsobené škody na majetku, či zdraví všech zúčastněných, dále pak standardů a limitů omezujících činnosti pořadatele akce v O2 universum.

Na vybrané akce pořádané v O2 universum jsou obvykle dále ve spolupráci Provozovatele a pořadatele akce zpracovány tzv. „Bezpečnostní Manuály akce“, které určují stupeň bezpečnostního rizika, získané poznatky k připravované akci, nastavení pozic pořadatelské služby, jakož i další případné opatření k eliminaci nebezpečí narušení klidného průběhu připravované akce a dále (mimo další skutečnosti) režim vstupu a pohybu osob zúčastněných na zajištění akce v O2 universum.

Standardně je vstup do Objektu účinkujícím, hráčům a jejich doprovodu umožněn v rozsahu podle uzavřené smlouvy.

Účinkující, hráči a jejich doprovod vstupují do Objektu:

 • v případě příjezdu automobily či autobusy hospodářským dvorem na 0. podlaží po rampě z ulice Lisabonská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám hráčů a do zázemí pro pořadatele akce (účinkujících). Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní kamerou a bezpečnostní službou, počet členů ostrahy hospodářského dvora je nastaven podle počtu povolených (předpokládaných) vozidel, které mohou najednou vjet k vykládce do  hospodářského dvora, avšak nejméně  1x na vjezdu do HD, ostraha na vjezdu do HD O2 Universum a 1x ostraha hospodářského dvora
 • vstupem č. 36 na 1. podlaží z východní strany O2 universum směrem od ulice Lisabonská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Pracovníci zaměstnaní v O2 universum

Vstup do Objektu je pracovníkům zaměstnaným v O2 universum umožněn nepřetržitě.

Pracovníci zaměstnaní v O2 universum vstupují do Objektu:

 • personálním vstupem na 1. podlaží vstup č. 18 ze severo-východní strany o2 Universum směrem od ulice Lisabonská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Další pohyb těchto osob v Objektu je dán jejich pracovním zařazením a přístup do jednotlivých prostor je omezen vstupními kartami.

Zásobování, Dodavatelé

Vstup do Objektu je pro účely zásobování a dodavatelům umožněn v určených hodinách a to:

 • hospodářským dvorem na 0. podlaží po rampě z ulice Lisabonská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám účinkujících / hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní službou. Hospodářským dvorem B, který je umístěn na jižní straně O2 universum, vjezd z ulice Lisabonská, pouze pro NA kategorie II.

Pořadatelským vstupem na 1. podlaží vstup č. 36 Ze severní strany o2 Universum směrem od ulice Lisabonská

 • Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Režim jednotlivých akcí je popsán v pokynech pořadatele akce. Obvykle platí:

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli prodejce vstupenek. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma osob s povolením pořadatele, nestanoví-li pořadatel akce jinak.

 1. Odchod osob z Objektu

Diváci

Odchod diváků po ukončení akce je organizován v co nejkratší době a co nejkratší cestou. Pro odchod diváků ze všech podlaží jsou využívána také hlavní schodiště a z úrovně -5,500m také eskalátory.

Ostatní osoby

Ostatní osoby, tj. mimo diváků, odchází z Objektu zpravidla po trasách shodných se vstupem.

Evakuace Objektu

Evakuace Objektu je stanovena „Požární poplachovou směrnicí a evakuačním plánem“, který je součástí Krizových plánů. Evakuaci Objektu řídí Krizový Management Bestsport, a.s., který postupuje v souladu s těmito plány.

V případě evakuace Objektu jsou otevřeny všechny nouzové východy na 0., 1., 2., a 3. podlaží.

 1.  Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v Objektu
 1. Vstup do O2 universum a pobyt v ní je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek, dalších podzákonných norem a interních předpisů O2 universum, především tohoto Provozního řádu O2 universum a Návštěvního řádu. Provozní řád je k dispozici ve všech pokladnách O2 universum a dále na internetové adrese www.o2universum.cz.
 2. Každá osoba vstupující do O2 universum je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování O2 universum či jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v O2 universum a jejím okolí. Návštěvníci O2 universum jsou povinni při svém pobytu v O2 universum respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivost.   Každá osoba vstupující do O universum, resp. na území okolo O universum, je povinna absolutně dodržovat zákaz propagace politických stran a spolků.
 3. Do O2 universum vstupuje každý na vlastní riziko.
 4. Provozovatel O2 universum si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví předpisům, které se na jeho pohyb v O2 universum vztahují, zejména Provoznímu řádu, Návštěvnímu řádu, Pokynům pořadatele či právním předpisům nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování, obstrukce ve výhledu dalším návštěvníkům, nepřiměřené obtěžování jiných návštěvníků atd.). Každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do O2 universum nebo bude případně vyvedena z prostor O2 universum bez náhrady.
 5. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo přestupku, bude z O2 universum vyvedena a předána Policii ČR
 6. Každý divák je povinen pro vstup do O2 universum předložit ke kontrole vstupenku, nestanoví-li pořadatel akce jinak. Vstupenka do O2 universum platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní. Návštěvník není oprávněn sledovat akci z jiného místa, než na které má zakoupenou vstupenku. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do O2 universum, nestanoví-li Pořadatel akce jinak. Divák je povinen mít vstupenku u sebe po celou dobu přítomnosti v O2 universum a je povinen se na výzvu příslušného pracovníka pořadatelské služby prokázat takovou platnou vstupenkou, jinak může být vyveden z O2 universum bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup. Kontrola vstupenky může probíhat zejména při vstupu do O2 universum u turniketů, při vstupu do hlediště v oknech, v hledišti apod.
 7. Vstupenky mohou být (i) tištěné s kontrolním ústřižkem (běžná vstupenka), (ii) tištěné ve formě tzv. „hometicketu“, tj. papír ve formátu A4 bez kontrolního útržku nebo (iii) ve formě QR kódu v telefonním zařízení. V případě vstupenky ad (i) musí vstupenka být kompletní, tedy vč. kontrolního ústřižku a řádně vydaná oprávněným prodejcem vstupenek. V případě vstupenky ad (ii) musí vstupenka splňovat podmínky uvedené při koupi takové vstupenky, zejména musí být vytištěna na papíru. V případě vstupenky ad (iii) musí být QR kód vstupenky čitelný a pouze na takovém zařízení, jehož vnos do O2 universum je povolen (tedy nikoliv např. na tabletu). V případě vstupenky ad (iii) je divák povinen zajistit, že příslušné zařízení bude ve stavu, kdy je možné QR kód zkontrolovat v průběhu přítomnosti diváka v O2 universum; v případě, že zařízením nebude disponovat nebo toto zařízení nebude dostatečně funkční (např. nebude dostatečně nabité), může být takový divák vyveden z O2 universum bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup.
 8. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu Provozovatele O2 universum a pořadatele akce nebo pokus o další prodej za cenu vyšší než je vstupenka vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup do O2 universum, nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele O2 universum a pořadatele akce nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její částí. Vstupenka je cenina, její padělání nebo pozměňování je zakázáno. Provozovatel O2 universum nebo pořadatel odepřou vstup držitelům takových vstupenek.
 9. Každá osoba vstupující do O2 universum je povinna projít kontrolou vstupu ověřující platnost vstupenky a opravňující tuto osobu k návštěvě příslušné akce konané v O2 universum. Kontrola vstupu je prováděna automatickým turniketovým systémem, mobilními čtečkami nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, je držitel takové vstupenky oprávněn vstupenku reklamovat v reklamačním místě O2 universum. O reklamačním řízení bude po předložení vstupenky sepsán reklamační protokol. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát vstupenky nebo náhradní vstupenka. Reklamace vstupenek řeší zejména Prodejce vstupenek a Pořadatel akce.
 10. Po opuštění prostor O2 universum pozbývá vstupenka platnosti, není-li stanoveno jinak. Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe a to po celou dobu svého pobytu v O2  universum a na požádání pořadatelské služby vstupenku bez prodlení předložit ke kontrole.
 11. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli prodejce vstupenek. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
 12. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních O2 universum závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadatelské službě.
 13. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Provozovatele O2 universum. Provozovatel O2 universum neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 14. Každá osoba vstupující do O2 universum souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob a majetku v O2 universum. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do O2 universum.
 15. Do O2 universum není dovoleno, není-li stanoveno v pokynech pořadatele jinak, vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, selfie tyče, laserová ukazovátka, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, notebooky, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy O2 universum při vstupní bezpečnostní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy O2 universum při vstupní bezpečnostní kontrole povinen lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku, jak O2 universum, tak pořadatele akce včetně jejich personálu a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel O2 universum či pořadatel akce. Pořadatel akce může po dohodě s Provozovatelem O universum dále stanovit, které konkrétní předměty na určitou akci se nesmí do O universum vnášet. Rozhodnutí pořadatele akce vždy bude takové, aby neporušilo jednotlivá ustanovení Provozního řádu O universum. Práva a povinnosti Pořadatele akce upravují smlouvy uzavřené na každou jednotlivou akci.
 16. V O2 universum je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených zde.
 17. V O2 universum platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na ledovou či produkční plochu.
 18. Do O2 universum je zakázán vstup zvířat, vyjma asistenčních zvířat.
 19. V O2 universum je kouření zakázáno včetně elektronických cigaret a obdobných zařízení. V případě zjištění porušení zákazu kouření může pořadatelská služba vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil a který neuposlechl výzvy pořadatelské služby nebo kohokoliv z pracovníku O2 universum, aby se této činnosti zdržel či v ní nepokračoval nebo aby opustil prostor, kde je kouření zakázáno, z prostor O2 universum bez náhrady nebo může Provozovatel či jiná oprávněná osoba (např. pořadatelská služba) požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 universum, a to bez náhrady.
 20. V O2 universum je zakázáno používat otevřený oheň v jakékoliv podobě.
 21. Do O2 universum bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem přenosových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, vyprávění, výroba obrázků a reprodukce dění akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno (bez předchozího povolení Provozovatele O2 universum a pořadatele akce) fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v O2 universum, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele O2 universum a pořadatele akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos, vyprávění nebo reprodukce loga nebo chráněné známky O2 universum je zakázáno.
 22. V O2 universum je zakázáno zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit, které nejsou povoleny Provozovatelem O2 universum a pořadatelem akce.
 23. Každá osoba vstupující do O2 universum bere na vědomí, že její podobizna může být bezplatně využita jako součást jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Ouniversem, pořadatelem a jejich sponzory. V případě, že s tímto daná osoba nesouhlasí, může požádat o odstranění takového záznamu po jeho přesné identifikaci ze strany dané osoby.
 24. Povinností každé osoby vstupující do O2 universum je odevzdat předměty nalezené v O2 universum Provozovateli O2 universum či pořadateli akce.
 25. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 26. Provozovatel O2 universum ani pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou na straně návštěvníka předměty pocházejícími z plochy a to ani v případě úmyslného jednání. Škodu lze uplatnit v případě úmyslného jednání výhradně přímo na osobě, která svým úmyslným jednáním danou škodu způsobila.
 27. Provozovatel O2 universum a pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal provozovatel O2 universum či pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny).
 28. V případě evakuace Objektu O2 universum je každá osoba v té chvíli pobývající v O2 universum povinna dodržovat Požární poplachovou směrnici a evakuační plán (viz dále)a řídit se pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.
 29. Všechny osoby vstupující do O universum berou na vědomí, že celý objekt O universum i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do O universum a svým vstupem do O universum, resp. na území okolo O universum berou na vědomí toto monitorování se záznamem. Zásady zpracování osobních údajů návštěvníků, vč. informace o kamerových záznamech, lze nalézt na https://www.o2universum.cz/cz/ochrana-soukromi/ a dále si lze tyto informace vyžádat na recepci v hlavním vstupu O2 universum.
 1. Zákaz kouření a prodeje alkoholických nápojů

V prostorách Ouniversum je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „ZOZ“), omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V případě změny příslušné legislativy má právní předpis přednost před tímto odstavcem 5.

Omezená dostupnost tabákových výrobků

V prostorách Ouniversum je zakázáno prodávat tabákové výrobky.

Zákaz kouření

V prostorách Ouniversum je zakázáno kouřit.

Omezená dostupnost alkoholických nápojů

O2 universum je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 universum povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 universum je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 universum zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí pořadatel akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), jsou obvykle považovány za akce určené pro osoby mladší 18 let Alkoholické nápoje, s výjimkou alkoholu obsahujícího nejvýše 4,3 objemového etanolu a vína, je v O 2 universum rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcí. Za veřejné sportovní akce se považují takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky. Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele akce, Provozovatele O2 universum nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání s rozporu se ZOZ, zejména dle § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby O2 universum opustili, jsou-li osobou mladší zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ.

V případě zjištění jednání návštěvníka v rozporu se ZOZ může pořadatelská služba vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil a který neuposlechl výzvy pořadatelské služby nebo kohokoliv z pracovníku Ouniversum, aby se této činnosti zdržel či v ní nepokračoval nebo aby opustil prostor, kde je kouření zakázáno, z prostor O universum bez náhrady nebo může Provozovatel či jiná oprávněná osoba (např. pořadatelská služba) požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 universum, a to bez náhrady.

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů

Alkoholické nápoje lze v prostorách Ouniversum prodávat a podávat pouze:

 1. ve veřejných prostorách Ouniversum přístupným všem návštěvníkům či přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence při pořádání veřejných kulturních, společenských a zábavných akcí, jako jsou např. koncerty, divadelní, taneční či muzikálová představení, tanečních párty, při slavnostech a exhibicích, které nejsou určeny pro osoby mladší 18 let, tj. např. ty, které jako pro děti nejsou výslovně označeny pořadatelem akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které není ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), dále při obchodních a marketingových akcí a soukromých tzv. korporátních akcích, a při pořádání sportovních akcí pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína; přičemž za dobu konání takovéto sportovní akce se považuje zpravidla pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).
 2. v neveřejných prostorách přístupným vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, při pořádání všech akcí s výjimkou (i) doby konání veřejných akcích, které jsou převážně určeny pro osoby mladší 18 let, tj. např. ty, které jako pro děti výslovně označí pořadatel akce v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte) a (ii) doby konání sportovních veřejných akcích, kdy lze podávat pouze alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína;  přičemž za dobu konání takovéto sportovní akce se považuje zpravidla pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).
 1. Požární poplachová směrnice

Tato požární poplachová směrnice je zpracována v souladu s usnesením § 32 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění.

1. ÚČEL

Požární poplachová směrnice řeší provedení rychlého a účinného protipožárního zásahu a vymezuje povinnosti zaměstnanců a ostatních osob v případě vzniku požáru, provozní nehody, pohromy, jiného stavu nouze nebo mimořádné události.

2. POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR A MÍSTO OHLÁŠENÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám vlastními silami zlikvidovat nebo lokalizovat je povinen neprodleně tak učinit s použitím všech dostupných věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasící přístroje, hydranty). Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést veškerá nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a poskytnout jim osobní pomoc.

OHLÁŠENÍ ZPOZOROVANÉHO POŽÁRU JE MOŽNÉ

OSOBNĚ DO OHLAŠOVNY POŽÁRU NA BEZP. VELÍN NEBO ČLENOVI POŽÁRNÍ HLÍDKY, TLAČÍTKEM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLO 266 771 011

Při ohlášení požáru je nutné uvést tyto údaje:

 • Jméno a příjmení volajícího a telefonní číslo odkud je zpráva podávána
 • K jaké události došlo, která část Objektu byla zasažena a rozsah události
 • Nebezpečí ohrožení osob

3. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Požární poplach se vyhlašuje prostřednictvím evakuačního rozsahu. Při požárním poplachu jsou všechny osoby povinny respektovat pokyny vydávané prostřednictví evakuačního rozhlasu.

4. POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Povinností všech osob nacházejících se v ohroženém úseku je neprodlené provedení vlastní evakuace v souladu s evakuačním plánem Objektu a značením směru únikových cest. Povinnost všech je dbát pokynů osob zajišťujících evakuaci a po příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru pokynů velitele zásahu.

5. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Dispečink Ouniversum 266 771 000
Tísňová linka 112
Hlášení poruch ELEKTRICKÝ PROUD 224 915 151
Hlášení poruch PLYN 12 39
Hlášení poruch VODA 267 310 543

 

Každý požár nebo zárodek požáru, byť byl uhašen vlastními silami a prostředky, musí být ihned ohlášen Hasičskému záchrannému sboru Hl. m. Prahy.

IV. Organizace provozu O2 universum

 1. Struktura řízení provozu Objektu – Facility Management

Správu Ouniversum zajišťuje Provozovatel Ouniversum pomocí svých zaměstnanců nebo dodavatelských firem.

Jednotlivé činnosti jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci provozovatele Ouniversum nebo pracovníky specializovaných subdodavatelských organizací.

Operativní řízení každodenního provozu Ouniversum je zajišťováno dispečinkem. V rámci tohoto dispečinku se řeší veškeré činnosti, které vyžadují koordinaci a součinnost jednotlivých útvarů a dodavatelů v Ouniversum. Dále je dispečink pracovištěm, kde se evidují a vyřizují veškeré požadavky všech subjektů v Ouniversum.

 1. Komunikace s uživateli Ouniversum

Veškerá komunikace s uživateli Ouniversum je v běžném každodenním provozu zajišťována prostřednictvím Dispečinku O universum, a to:

 • přímý kontaktem s Dispečinkem prostřednictvím telefonu
 • zprostředkovaně pomocí pracovníků provozovatele – ostraha, recepce, pořadatelská služba

Provozní doba Dispečinku je Po – Ne, 7.00 – 19.00, v odůvodněných případech 24 hodin denně – o změně provozní doby rozhoduje vedoucí dispečinku.

Mimo provozní dobu dispečinku zastupuje jeho funkci technologický velín. Technologický velín je pracoviště, kde je držena nepřetržitá služba a je umístěno ve 3. patře budovy O2 arena. V době zástupu provozního dispečinku je na toto pracoviště přesměrován telefon provozního dispečinku.

Provoz Dispečinku Ouniversum je detailně řešen samostatným Provozním řádem dispečinku.

 1. Služby poskytované v Objektu

Veškeré služby spojené s provozem Ouniversum jsou řízeny Provozovatelem a jsou vykonávány vlastními zaměstnanci či prostřednictvím specializovaných subdodavatelských firem.

 1. Bezpečnost

Bezpečnost v Objektu O2universum je zajišťována prostřednictvím:

 • fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy
 • technickými zabezpečovacími prostředky

Zajištění bezpečnosti Objektu Ouniversum je detailně řešeno Směrnicí bezpečnosti Ouniversum.

 1. Úklid

Vnitřní úklid Objektu Ouniversum a vnější úklid ploch k němu náležejících je zajišťován provozovatelem Ouniversum prostřednictvím specializované dodavatelské firmy.

Zajištění úklidu Objektu Ouniversum je detailně řešeno Směrnicí úklidu Ouniversum.

 1. Odpadové hospodářství

Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z Objektu Ouniversum a z vnějších ploch k němu náležejících je zajišťován provozovatelem Ouniversum.

Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z Objektu Ouniversum je detailně řešeno Směrnicí odpadového hospodářství Ouniversum.

 1. Provoz Objektových technologií

Provoz Objektových technologií je zajišťován provozovatelem Ouniversum. Pro jednotlivé technologie či technologické soubory jsou zpracovány samostatné Provozní řády v souladu s předpisy jednotlivých výrobců technologických zařízení a platnými českými normami.

 1. Gastro provozy

Provoz gastro provozů je zajišťován provozovatelem Ouniversum.

Zajištění gastro provozů v Objektu Ouniversum je detailně řešeno Provozním řádem gastro Ouniversum pro každé patro samostatně.

Gastro provozy jsou rozmístěny po všech patrech přístupných návštěvníkům Ouniversum. Specifikace gastro provozů pro návštěvníky je uvedena na Informačním schématu Objektu, který je vyvěšen v Ouniversum.

 1. Krizový management ( štáb)

V případech veškerých nenadálých krizových situací přebírá řízení Objektu O2 universum Krizový management Ouniversum. Tento Krizový management postupuje v souladu s „Krizovými plány“, které jsou zpracovány bezpečností komisí. Součástí těchto Krizových plánů je také „Požární evakuační plán“.

 1. Základní ustanovení

(1) Krizový štáb je pracovním orgánem společnosti Bestsport, a.s. (vedoucí Krizového štábu dále jen „vedoucí krizového štábu“), který ho svolává a používá výhradně:

 1. při zavádění krizových opatření pro řešení krizové situace a zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu,
 2. při cvičeních organizovaných k ověření činností podle písm. a) nebo b).

(2) Krizový štáb svou činnost vykonává v rozsahu působnosti  Bestsport, a.s. v oblasti krizového řízení, přičemž koordinační úloha vedoucího krizového štábu zabezpečuje součinnost, jednotnost při plnění jejich vlastních úkolů a při plnění úkolů na podporu rozhodnutí a opatření vedoucího krizového štábu. V případě jeho nepřítomnosti vykonává krizový štáb svou činnost prostřednictívm jeho zástupce.

(3) Krizový štáb se operativně podle rozhodnutí vedoucího krizového štábu schází k zasedání krizového štábu (dále jen „zasedání“). Zasedání se zúčastňují zejména členové krizového štábu a  dále přizvaní členové stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Vedoucí krizového štábu je oprávněn přizvat na zasedání i další osoby, zejména odborníky, které nejsou členy krizového štábu. Úkolem zasedání krizového štábu je projednat a formulovat návrhy a doporučení krizového štábu vedoucímu krizového štábu.

(4) Pokud vedoucí krizového štábu rozhodne, že krizový štáb bude zasedat nepřetržitě, jednotliví členové krizového štábu mohou být, s předchozím souhlasem vedoucího krizového štábu, při zasedání zastupováni jimi pověřenými pracovníky.

(5) Prováděním úkolů pracovního charakteru se nepřetržitě zabývá stálá pracovní skupina krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Základním úkolem stálé pracovní skupiny je poskytovat nepřetržitý informační servis vedoucímu krizového štábu a jeho členům.

(6) V době mezi zasedáními krizového štábu zabezpečuje spolupráci organizačních celků (odborů, oddělení, úseků) orgánu krizového řízení se stálou pracovní skupinou pověřený člen krizového štábu.

(7) Svolání a uvedení do pracovního stavu (dále jen „aktivace“) a činnost krizového štábu je v období  krizových situací zdokonalována nácvikem nejméně jedenkrát za rok. Skutečnou aktivaci krizového štábu lze považovat za náhradu nácviku.

 1. Organizace stálé pracovní skupiny

(1) Stálá pracovní skupina se člení na čtyři pracovních skupin krizového štábu (dále jen „odborné skupiny“), které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Jedná se o odborné skupiny

a)  sekretariát krizového štábu,

b)  analýzy situace a plánování,

c)  součinnosti a komunikace,

d)  logistického zabezpečení.

(2) V čele stálé pracovní skupiny a odborných skupin jsou členové krizového štábu, kteří jsou vedoucími těchto skupin. Vedoucí stálé pracovní skupiny (dále jen „vedoucí směny“) je současně vedoucím sekretariátu krizového štábu.

 1. Aktivace krizového štábu

(1) Aktivace krizového štábu se provádí na pokyn vedoucího krizového štábu, který současně stanoví čas a místo jeho úvodního zasedání. Vedoucí krizového štábu vydá pokyn k aktivaci v případě, že

 1. je vyšším orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav pro celé nebo část území, které spadá do působnosti orgánu krizového řízení,
 2. se rozhodne sám vyhlásit stav nebezpečí pro Objekt O2 universum
 3. je k tomu vyzván státními orgány při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 4. je aktivace krizového štábu součástí úkolů prováděných při cvičení.

(2) Ústní, nebo zpětným voláním ověřený telefonický, pokyn vedoucího krizového štábu  k aktivaci krizového štábu realizuje stálá služba, pokud vedoucí krizového štábu nestanoví jinak, která

 1. neprodleně povolá vedoucího směny krizového štábu podle pokynů vedoucího krizového štábu, případně některé další členy stálé pracovní skupiny,
 2. informuje členy krizového štábu o aktivaci krizového štábu, čase a místě jeho úvodního zasedání a je-li vedoucím krizového štábu vyžadována jejich osobní účast na úvodním zasedání.

(3) O svolání vybraných členů odborných skupin, nebo specialistů do stálé pracovní skupiny rozhodne vedoucí krizového štábu na návrh vedoucího směny krizového štábu.

 1. Dokumentace zasedání krizového štábu

(1) Při zasedání štábu se projednávají a doporučují ke schválení vedoucímu krizového štábu následující dokumenty

 1. krizový plán Objektu O2universum
 2. návrhy opatření vyžadovaných od orgánů krizového řízení na vyšších stupních veřejné správy,
 3. návrh komplexu opatření doporučených pro řešení krizové situace,
 4. návrh Plánu řešení krizové situace,
 5. zápis právě probíhajícího zasedání,
 6. informace pro tisk nebo její návrh.
 1. Pracovní a přípravná dokumentace krizového štábu

(1) Při činnosti stálé pracovní skupiny se zpracovávají zejména tyto dokumenty

 1. informace o situaci a prognózách vývoje krizové situace
 2. mapové nebo obdobné grafické znázornění krizové situace
 3. přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření pro potřeby zasedání krizového štábu,
 4. hodnocení okamžitého stavu připravenosti orgánu krizového řízení z hlediska disponibilních lidských, věcných zdrojů,
 5. návrhy dosud neuplatněných naplánovaných, modifikovaných opatření k projednání při zasedání krizového štábu formou návrhu komplexu doporučených opatření krizového štábu nebo formou návrhu Plánu řešení krizové situace,
 6. návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost ze zasedání krizového štábu,
 7. hlášení a informace jiným krizovým štábům,
 8. protokol o řešení krizové situace, písemné záznamy  (případně zvukové záznamy) o činnosti krizového štábu.

(2) Dokumenty uvedené v odstavci 1 písmenech a) až f) předkládá zasedání krizového štábu vedoucí směny krizového štábu. Protokol o řešení  krizové situace je projednán a ukončen po skončení krizové situace.

 1. Nakládání s dokumentací

Při nakládání s dokumenty uvedenými v článku 4 a v článku 5 se postupuje podle zvláštních právních předpisů. Pokud dokumenty obsahují utajované skutečnosti, přihlíží se při jejich tvorbě a další manipulaci s nimi k pravidlům stanoveným ve zvláštních právních předpisech.

V. Důležitá telefonní čísla a adresy

Dispečink / Informace    tel.: 726 081 000 nebo 266 771 000

Krizový Management    tel.: 266 77 1922, 266 771 000

Zdravotník    tel.: 266 121 000

 

Technologický velín    tel.: 266 77 1018

Bezpečnostní velín    tel.: 266 77 1010

 

Hasičský záchranný sbor    tel.: 150

Policie ČR    tel.: 158

Městská policie hl. m. Prahy    tel.: 156

Ambulance    tel.: 155

SOS    tel.: 112

(jednotné celoevropské volání v případě nouze pro cizince)

 

SPRÁVCE OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s
Adresa: Českomoravská 2345/17 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Vladimír Bubínek mob. 777 044 149

bubinek@bestsport.cz

 

TECHNICKÝ PROVOZ OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s.
Adresa: Českomoravská 2345/17 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Jiří Sejk mob. 602 677 073

sejk@bestsport.cz

 

OSTRAHA OBJEKTU
Společnost: G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Adresa: Na Košince 2257/9, 180 00 Praha 8
Kontaktní osoby: Josef Táborský mob. 602 280 607

josef.taborsky@cz.g4s.com

 

ÚKLID OBJEKTU
Společnost: ISS a.s
Adresa: Kodaňská 46, 101 00 Praha 10
Kontaktní osoby: Kateřina Hulinská mob. 724 573 776

isscz.o2arena@czissworld.com