I. ÚVOD

Tento Provozní řád je určen všem uživatelům O2 universa. Obsahuje základní informace o objektu O2 universa, popisuje obecná pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu O2 universa a popisuje základní organizační strukturu zajištění chodu O2 universa.

 1. Základní identifikační údaje
Objekt/O2 universum nacházející se v Praze Vysočanech; Českomoravská č.p. 2345/17, Praha, 190 00

 

Vlastník, provozovatel a správce Objektu: Bestsport, a.s.
Se sídlem: Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha 9
Statutární orgán Ing. Robert Schaffer, předseda představenstva

Ing. Jiří Tomaník, člen představenstva

Mgr. Kateřina Wojaczková, členka představenstva

IČ: 24214795
DIČ: CZ24214795
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17875
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 27-8792590227/0100
E-mail: dispecink@bestsport.cz

 

 1. Struktura a platnost Provozního řádu – schvalovací doložka

Tento Provozní řád objektu O2 universa je vydáván majitelem objektu, společností Bestsport, a.s.

Provozní řád je organizován formou číslovaných kapitol a podkapitol. Tím je zajištěna jeho dynamická otevřená podoba, a může tedy být dle aktuálních požadavků nebo potřeb v režimu provozu objektu měněn nebo doplňován bez ztráty kontinuity.

Na tento Provozní řád objektu O2 universa navazují další provozní řády a směrnice, které jsou součástí Provozního Manuálu a které dále konkretizují pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu a pro výkon jednotlivých činností v objektu.

Celková struktura těchto dokumentů společně s pravidly pro jejich tvorbu, udržování a schvalování je popsána ve Směrnici „Metodika tvorby vnitropodnikových předpisů a systém jejich evidence“.

Provozní řád je platný od dne platnosti vyznačeného ve Schvalovací doložce na titulní straně Provozního řádu a pouze tehdy, je-li schválen odpovědným zástupcem Provozovatele O2 universa.

Za účelem informování návštěvníků O2 universa o základních pravidlech, vztahujících se na pobyt v O2 universu, vydává Provozovatel O2 universa tzv. Návštěvní řád, který představuje souhrn pravidel pro návštěvníky O2 universa jako diváků.

 

II. OBECNÉ INFORMACE

1. O Objektu

O2 universem se rozumí multifunkční hala na adrese Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha, která je součástí širšího komplexu v budově č. p. 2345 (dále také jako „objekt“ nebo „Ouniversum“. O2 universum jako stavební objekt je vymezen obdélníkovým prostorem. Stavba O2 universa má čtyři podlaží. Převážná většina standardních vnitřních technologií budovy je napojena na centrální integrovaný systém řízení, který umožňuje automatické i manuální ovládání jednotlivých funkcí z technologického velínu.

Maximální divácká kapacita Ouniversa je pro sezení 10.000 diváků.

Doplňujícími provozy O2 universa jsou gastroprovozy (kuchyně, bary, restaurace, občerstvení), tiskové středisko, šatny a zázemí hráčů, účinkujících a zaměstnanců a technické zázemí budovy.

2. Prostorové uspořádání objektu

O2 universum se nachází v severovýchodní části širšího centra města Prahy, na území městské části Praha 9 – Vysočany/Libeň. Objekt z jižní strany stavebně navazuje na budovu na pozemku parc. č. 3343/35, evidovaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, katastrální území Libeň (dále jen „O2 universum“).

3. Prostorové uspořádání Objektu

O2 universum je podle druhu vykonávané činnosti a podle práva vstupu osob rozdělena prostorově na:

Prostory veřejné a neveřejné, přičemž oprávnění a kontrola vstupu do těchto prostor je regulována výhradně platnou vstupenkou, nebo platnou osobní kartou či akreditací vystavenou či schválenou Provozovatelem O2 universa. Podmínka vstupu a pohybu návštěvníka v prostorách O2 universa je obvykle držení platné vstupenky či jiného oprávnění (dále také jako „vstupenka“), přičemž vstup i pobyt návštěvníka je striktně regulován dle typu vstupenky v držení daného návštěvníka. Ostatní osoby vstupující do O2 universa musí mít platnou osobní kartu či akreditaci vystavenou či schválenou Provozovatelem O2 universa, a jejich pohyb v prostorách O2 universa je vždy podmíněn výkonem jejich povinností v daných prostorách (např. zaměstnanci Provozovatele O2 universa, zaměstnanci dodavatelů Provozovatele O2 universa).

Prostory O2 universa se dělí podle režimu omezení a kontroly přístupu návštěvníků O2 universa do čtyř kategorií, a to na a) veřejné prostory přístupné všem oprávněným návštěvníkům, b) veřejné prostory přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence, c) neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence a d) neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků.

 1. Veřejné prostory přístupné všem oprávněným návštěvníkům jsou prostory O2 universa vyhrazené pro pohyb návštěvníků bez ohledu na druh a kategorii jejich vstupenky (akreditace). Jedná se zejména o vestibul hlavního vstupu z ulice Českomoravská na úrovni +5,00m, tedy prostory tzv. „vstupní haly “ na 2. NP O2 universa, na kterém se nacházejí info recepce, výstavní prostory, gastro prostory, mobilní šatny a stánek pro merchandising, dále sál „B“.  Dále 2. NP O2 universa na úrovni 9,500m, kde se nacházejí kongresové sály „C“, „D“ a „E“. Rozsah veřejných prostor na úrovni -5,500, 0,000m a +5,0000m může být Provozovatelem O2 universa omezen dle typu konané akce (např. uzavřené prostory za podiem), dle stupně bezpečnostního rizika (např. nutnost oddělení fanoušků soupeřících týmů) atp., a to vždy ve prospěch soukromých prostor bez přístupu návštěvníků.
 2. Veřejné prostory přístupné oprávněným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou vždy prostory hlediště na úrovni 1. NP, 2. NP (včetně hlediště Partyboxů), hlediště na úrovni -5,500m plochy, jsou-li prodávány vstupenky na tuto plochu. Držiteli vstupenky je umožněn přístup pouze do té části prostor tak, aby mohl zaujmout své místo dle specifikace uvedené na jeho vstupence. Vedle příslušných částí hlediště patří do veřejných prostor přístupných návštěvníkům dle označení na vstupence i další veřejné prostory na 1. NP O2 universum a na úrovni plochy-5,500m, které jsou Provozovatelem O2 universa vymezeny jako zvláštní přístupové prostory do příslušných částí hledišť (např. restaurace Music-bar v případě, že na akci jsou prodávány vstupenky na plochu na úrovni -5,50 m).
 3. Neveřejné prostory přístupné vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence jsou prostory partyboxů na 2. NP, tj. ty prostory Partyboxu, které jsou oddělené od hlediště skleněnou uzavíratelnou stěnou. Tyto prostory jsou určeny zejména pro návštěvníky, kteří mají VIP vstupenky vydávané na základě speciálních smluvních vztahů s Provozovatelem.
 4. Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory O2universum určené k zajištění provozu O2 universum a podpory organizace konání akcí v O2 universum. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze zaměstnancům Provozovatele a dále osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro Provozovatele nebo zástupcům a subdodavatelům pořadatelům akcí, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se např. o Hospodářský dvůr O2 universa, prostory skladů a potravinářských přípraven, (Místnost pro catering) (zde je navíc podmínkou držení zdravotního průkazu), šatny účinkujících, atp.

Vedle výše uvedeného se prostory O2 universum dále dělí dle jejich využití na:

 • prostory přístupné návštěvníkům
 • prostory nájemní
 • zázemí pro hráče a účinkující
 • zázemí Provozovatele objektu
 • technologické prostory

Vstup a pobyt osob a výkon jednotlivých činností v těchto prostorách je konkretizován v kapitole 3. tohoto Provozního řádu a v navazujících řádech a směrnicích.

Prostorové uspořádání O2 universum:

0. NP – úroveň:-5,500 m : šatny sportovců, zázemí nájemce, plocha hlavního sálu „A“, gastro provozy, zásobovací dvůr „A“, technologické prostory a sklady.

1. NP – úroveň: 0,00 m: vstupy do hlediště, tribuny, produkční a novinářsky vstup, šatny zaměstnanců, personální jídelna, skladové hospodářství gastro, zásobovací dvůr „B“, gastro provozy, výstavní plochy, oddělený vstup na úroveň – 5,500m.

2. NP – úroveň +5,00 m: hlavní vstupy do budovy, inforecepce, šatny pro návštěvníky, vstup do hlediště, tribuny a partyboxy sálu „A“, sál „B“, výstavní prostory, gastro provozy, merchandisingový stánek.

3. NP – úroveň +9,500 m: sály C, D, E, balkon sálu „B“.

 

 

III. VSTUP OSOB A POBYT OSOB V O2 UNIVERSU

1. Dopravní dostupnost a dopravní omezení

Hlavní vstup do O2 universa pro návštěvníky je z jižní strany objektu z ulice Českomoravská.

Městská hromadná doprava

Tramvajové spojení k severní straně objektu je z ulice Sokolovské, k jižnímu vstupu je z ulice Českomoravské.

Autobusové spojení je k severní straně objektu z konečné stanice autobusů Českomoravská.

Spojení metrem je k severní straně objektu ze stanice Českomoravská trasy B podél východní strany tzv. O2 areny.

Vlak

Vlakové spojení je k hlavnímu vstupu (Českomoravská ulice) od železniční stanice Nádraží Libeň.

Automobil

Dopravní dostupnost automobilem bude rozdílná dle rozsahu akce pořádané v O2 universu. Pro běžné sportovní, kulturní či společenské akce nebudou zřizována žádná dopravní omezení. V odůvodněných případech, především při předpokládané velké návštěvnosti, může být zřizováno dopravní omezení, zakazující průjezd vozidel ulicí Českomoravskou v úseku Balabenka – Nádraží Libeň, případně může být omezen i průjezd ulicí Ocelářskou. Příjezd k O2 universu bude v tomto případě umožněn vozidlům městské hromadné dopravy, taxi a dále na základě zvláštních povolení vydávaných Provozovatelem O2 universa ve spolupráci s Pořadatelem akce. Pro tyto případy bude zpracováno Dopravně – inženýrské opatření.

Parkování

V den pořádání akce v O2 universu je možnost využití placených parkovacích míst, resp. případné parkování s možností úhrady za službu v parkovacím domě na adrese Lisabonská 2422/2, Libeň, 190 00 Praha 9 s možností vjezdu z ulice Českomoravská a Ocelářská (dále jen „Parkovací dům“); provoz Parkovacího domu je detailně řešen Provozním řádem Parkovacího domu, který je k dispozici u pracovníků provozovatele Parkovacího domu nebo na webu https://www.o2universum.cz/pro-navstevniky-2/.

V době mimo pořádání akce je parkování v bezprostředním okolí O2 universa umožněno pouze držitelům zvláštního povolení vydávaného Provozovatelem O2 universa, případně v Parkovacím domě.

2. Vstup osob do Objektu a pobyt osob v Objektu

V prostorách O2 universa i v jejím okolí je instalován informační systém, který napomáhá návštěvníkům O2 universa při vstupu do objektu a v pohybu návštěvníků po prostorách O2 universa.

Diváci

Vstup do objektu je divákům umožněn zpravidla 1 hodinu před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s Provozovatelem. Diváci vstupují do O2 universa hlavním vstupem, který se nachází na 2.podlaží objektu, z ulice Českomoravská a nebo od tramvajové zastávky z ulice Českomoravská. Tento vstup do O2 universa je zajištěn 12 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy. Zde jsou také situovány bezbariérové vstupy pro invalidy – pohyb invalidních osob v O2 universu je detailně řešen „Provozním řádem – pro imobilní občany“, který je k dispozici na inforecepci 2. NP.

O2 universum disponuje celkem 15 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce v úrovni 1. NP (9 míst) a 2. NP (6 míst). Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

Akreditovaní návštěvníci – novináři

Vstup do objektu je akreditovaným návštěvníkům – novinářům – umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce vlastním vchodem č. 36. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s Provozovatelem. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

Účinkující, hráči a jejich doprovod

Pohyb účinkujících, hráčů a jejich doprovodu v O2 universum je umožněn na základě smlouvy pořadatele akce s Provozovatelem. Součástí této smlouvy je obvykle také stanovení stupně bezpečnostního rizika, z toho vyplývající nastavení pozic pořadatelské služby. V případě, že Pořadatel akce trvá na snížení počtu pozic pořadatelské služby, i když pro zajištění bezpečnosti celé akce jsou nutné, odpovídá za újmy na majetku, či zdraví všech zúčastněných, dále pak standardů a limitů omezujících činnosti pořadatele akce v O2 universum.

Na vybrané akce pořádané v O2 universum jsou obvykle  dále ve spolupráci Provozovatele a pořadatele akce zpracovány tzv. „Bezpečnostní manuály akce“, které určují obvykle stupeň bezpečnostního rizika, získané poznatky k připravované akci, nastavení pozic pořadatelské služby, jakož i další případné opatření k eliminaci nebezpečí narušení klidného průběhu připravované akce a dále (mimo další skutečnosti) režim vstupu a pohybu osob zúčastněných na zajištění akce v O2 universu.

Standardně je vstup do objektu účinkujícím, hráčům a jejich doprovodu umožněn v rozsahu podle uzavřené smlouvy.

Účinkující, hráči a jejich doprovod vstupují do objektu:

 • v případě příjezdu automobily či autobusy hospodářským dvorem na 0. podlaží po rampě z ulice Lisabonská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám hráčů a do zázemí pro pořadatele akce (účinkujících). Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní kamerou a bezpečnostní službou, počet členů ostrahy hospodářského dvora je nastaven podle počtu povolených (předpokládaných) vozidel, které mohou najednou vjet k vykládce do hospodářského dvora, avšak nejméně 1x na vjezdu do HD, ostraha na vjezdu do HD O2 universa a 1x ostraha hospodářského dvora
 • vstupem č. 36 na 1.podlaží Z východní strany O2 universa směrem od ulice Lisabonská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Pracovníci Bestsport, a.s.

Vstup do objektu je pracovníkům zaměstnaným v O2 universu umožněn nepřetržitě.

Pracovníci zaměstnaní v O2 universum vstupují do objektu:

 • personálním vstupem na 1.podlaží vstup č. 18 Ze severovýchodní strany O2 universa směrem od ulice Lisabonská. Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Další pohyb těchto osob v objektu je dán jejich pracovním zařazením a přístup do jednotlivých prostor je omezen vstupními kartami.

Zásobování, Dodavatelé

Vstup do objektu je pro účely zásobování a dodavatelům umožněn v určených hodinách a to:

 • hospodářským dvorem na 0. podlaží po rampě z ulice Lisabonská. Z hospodářského dvora je přístup přímo k šatnám účinkujících / hráčů. Přístup do hospodářského dvora je sledován bezpečnostní službou. Hospodářským dvorem B, který je umístěn na jižní straně O2 universa, vjezd z ulice Lisabonská, pouze pro NA kategorie II.

Pořadatelským vstupem na 1.podlaží vstup č. 36 Ze severní strany O2 universa směrem od ulice Lisabonská

 • Tento vstup má vlastní vrátnici, jejíž provoz je zajišťován bezpečnostní službou.

Provoz v hospodářském dvoře je detailně řešen Provozním řádem hospodářského dvora.

Režim jednotlivých akcí je popsán v pokynech pořadatele akce. Obvykle platí:

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli prodejce vstupenek. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma osob s povolením pořadatele, nestanoví-li pořadatel akce jinak.

3. Odchod osob z Objektu

Diváci
Odchod diváků po ukončení akce je organizován v co nejkratší době a co nejkratší cestou. Pro odchod diváků ze všech podlaží jsou využívána také hlavní schodiště a z úrovně -5,500m také eskalátory.

Ostatní osoby
Ostatní osoby, tj. mimo diváků, odchází z objektu zpravidla po trasách shodných se vstupem.

Evakuace objektu
Evakuace objektu je stanovena „Požární poplachovou směrnici a evakuační plánem“, který je součástí Krizových plánů (jak jsou definovány v článku IV odst. 4 níže). Evakuaci objektu řídí Krizový Management Bestsport, a.s. (jak je definován v článku IV odst. 4 níže), který postupuje v souladu s těmito plány. V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny nouzové východy na 0.,1.,2., a 3. podlaží.

 

4. Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v Objektu

Viz samostatný dokument.

5. Zákaz kouření a prodeje alkoholických nápojů

V prostorách O2 universa je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „ZOZ“), omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V případě změny příslušné legislativy má účinný právní předpis přednost před tímto odstavcem 5.

Omezená dostupnost tabákových výrobků. V prostorách O2 universa je v souladu se ZOZ omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V prostorách O2 universa je zakázáno prodávat tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret, případně bylinných výrobků určených ke kouření) osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků (a souvisejícího zboží) v O2 universu zakázán v době konání veřejných Akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let.

Zákaz kouření. V prostorách O2 universa je zakázáno kouřit.

Omezená dostupnost alkoholických nápojů. O2 universum je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách O2 universa povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách O2 universa je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále je prodej alkoholických nápojů v O2 universu zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí Pořadatel v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), jsou obvykle považovány za akce určené převážně pro osoby mladší 18 let. Alkoholické nápoje, s výjimkou alkoholu obsahujícího nejvýše 4,3 objemového etanolu a vína, je v O2 universu rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcí. Za veřejné sportovní akce se považují obvykle takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele, Provozovatele, Pověřené osoby nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání, které je v rozporu se ZOZ, zejména dle § 8 až 10 ZOZ a § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby O2 universum opustili, kouří-li, jsou-li osobou zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ. Neuposlechne-li návštěvník v O2 universu oprávněných pokynů ve smyslu tohoto odstavce, je Provozovatel oprávněn (zejména prostřednictvím Pověřené osoby) vyvést návštěvníka, který ZOZ porušil a který neuposlechl příslušné výzvy Pověřené osoby nebo kohokoliv z pracovníku O2 universa, z prostor O2 universa, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z O2 universa, a to bez náhrady.

Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů. Alkoholické nápoje lze v prostorách O2 universa prodávat a podávat pouze ve:

 1. a)   ve veřejných prostorách O2 universa přístupným všem návštěvníkům či přístupné návštěvníkům dle označení na vstupence při pořádání veřejných kulturních, společenských a zábavných akcích, jako jsou např. koncerty, divadelní, taneční či muzikálová představení, taneční párty, při slavnostech a exhibicích, které nejsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let, dále při obchodních a marketingových akcí a soukromých tzv. korporátních akcích, a při pořádání sportovních akcí pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína;
 2. b)   v neveřejných prostorách přístupným vybraným návštěvníkům dle označení na vstupence, při pořádání všech akcí s výjimkou (i) doby konání veřejných akcích, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let a (ii) doby konání sportovních veřejných akcích, kdy lze podávat pouze ve formě alkoholického nápoje obsahujícího maximálně 4,3% objemová ethanolu a vína, přičemž za dobu konání takovéto sportovní akce se považuje zpravidla pouze doba, která je dle pravidel příslušného sportu určena pro hru, závod či zápas (nikoliv tedy přestávky, doba pro představení účastníků, vyhlášení výsledků, atp.).

6. Požární poplachová směrnice

Tato požární poplachová směrnice je zpracována v souladu s § 32 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (vyhláška o požární prevenci).

P1. Účel

Požární poplachová směrnice řeší provedení rychlého a účinného protipožárního zásahu a vymezuje povinnosti zaměstnanců a ostatních osob v případě vzniku požáru, provozní nehody, pohromy, jiného stavu nouze nebo mimořádné události.

P2. Postup osoby, která zpozoruje požár a místo ohlášení požáru

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám vlastními silami zlikvidovat nebo lokalizovat, je povinen neprodleně tak učinit s použitím všech dostupných věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasící přístroje, hydranty). Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést veškerá nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a poskytnout jim osobní pomoc.

OHLÁŠENÍ ZPOZOROVANÉHO POŽÁRU JE MOŽNÉ

OSOBNĚ DO OHLAŠOVNY POŽÁRU NA BEZP. VELÍN NEBO ČLENOVI POŽÁRNÍ HLÍDKY, TLAČÍTKEM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLO 266 771 011

Při ohlášení požáru je nutné uvést tyto údaje:

 • Jméno a příjmení volajícího a telefonní číslo odkud je zpráva podávána
 • K jaké události došlo, která část objektu byla zasažena a rozsah události
 • Nebezpečí ohrožení osob

P3. Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach se vyhlašuje prostřednictvím evakuačního rozsahu. Při požárním poplachu jsou všechny osoby povinny respektovat pokyny vydávané prostřednictví evakuačního rozhlasu.

P4. Postup osob při vyhlášení požárního poplachu

Povinností všech osob nacházejících se v ohroženém úseku je neprodlené provedení vlastní evakuace v souladu s evakuačním plánem objektu a značením směru únikových cest. Povinnost všech je dbát pokynů osob zajišťujících evakuaci a po příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru pokynů velitele zásahu.

P5. Důležitá telefonní čísla

Dispečink Ouniversa 266 771 000
Tísňová linka 112, 150, 155, 158
Hlášení poruch ELEKTRICKÝ PROUD 224 915 151 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele elektrické energie)
Hlášení poruch PLYN 12 39 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele plynu)
Hlášení poruch VODA 267 310 543 (nebo jiné pohotovostní číslo dodavatele vody)

 

Každý požár nebo zárodek požáru, byť byl uhašen vlastními silami a prostředky, musí být ihned ohlášen Hasičskému záchrannému sboru Hl. m. Prahy.

IV. ORGANIZACE PROVOZU O2 UNIVERSUM

1. Struktura řízení provozu Objektu – Facility Management

Správu O2 universa zajišťuje Provozovatel O2 universa pomocí svých zaměstnanců nebo svých dodavatelů.

Jednotlivé činnosti jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci Provozovatele O2 universa nebo pracovníky specializovaných dodavatelů.

Operativní řízení každodenního provozu O2 universa je zajišťováno dispečinkem (dále jen Dispečink). V rámci tohoto Dispečinku se řeší veškeré činnosti, které vyžadují koordinaci a součinnost jednotlivých útvarů a dodavatelů v O2 universu. Dále je Dispečink pracovištěm, kde se evidují a vyřizují veškeré provozní požadavky všech subjektů v O2 universu.

 

2. Komunikace s uživateli Ouniversum

Veškerá provozní komunikace s uživateli O2 universa je v běžném každodenním provozu zajišťována prostřednictvím Dispečinku O2 universa, a to:

–   přímým kontaktem s Dispečinkem prostřednictvím telefonu

–   zprostředkovaně pomocí pracovníků na straně Provozovatele  O2 universa – ostraha, recepce, pořadatelská služba

Provozní doba Dispečinku je Po – Ne, 7.00 – 19.00, v odůvodněných případech 24 hodin denně – o změně provozní doby rozhoduje vedoucí Dispečinku nebo j eho nadřízený.

Mimo provozní dobu Dispečinku zastupuje jeho funkci technologický velín. Technologický velín je pracoviště, kde je držena nepřetržitá služba a je umístěno ve 3. patře budovy O2 areny. V době zástupu Dispečinku je na toto pracoviště přesměrován telefon Dispečinku.

Provoz Dispečinku O2 universa je detailně řešen samostatným Provozním řádem Dispečinku.

 

3. Služby poskytované v Objektu

Veškeré služby spojené s provozem O2 universa jsou řízeny Provozovatelem O2 universa a jsou vykonávány vlastními zaměstnanci či prostřednictvím specializovaných dodavatelů.

 1. Bezpečnost. Bezpečnost v objektu je zajišťována prostřednictvím:
  – fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy
  – technickými zabezpečovacími prostředky
  Zajištění bezpečnosti objektu O2 universa je detailně řešeno Směrnicí bezpečnosti O2 universa.
 2. Úklid. Vnitřní úklid objektu a vnější úklid ploch k němu náležejících je zajišťován Provozovatelem O2 universa. Zajištění úklidu objektu je detailně řešeno Směrnicí úklidu.
 3. Odpadové hospodářství. Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu a z vnějších ploch k němu náležejících je zajišťován Provozovatelem O2 universa. Zajištění sběru, třídění a svozu odpadu z objektu je detailně řešeno Směrnicí odpadového hospodářství.
 4. Provoz objektových technologií. Provoz objektových technologií je zajišťován Provozovatelem O2 Pro jednotlivé technologie či technologické soubory jsou zpracovány samostatné Provozní řády v souladu s předpisy jednotlivých výrobců technologických zařízení a platnými českými normami.
 5. Gastro provozy. Provoz gastro provozů je zajišťován Provozovatelem O2 universa. Zajištění gastro provozů v objektu je detailně řešeno Provozním řádem gastro O2 universa pro každé patro samostatně. Gastro provozy jsou rozmístěny po všech patrech přístupných návštěvníkům O2 universa. Specifikace gastro provozů pro návštěvníky je uvedena na Informačním schématu objektu, který je vyvěšen v O2 universu.

 

4. Krizový management ( štáb)

V případech veškerých nenadálých krizových situací přebírá řízení objektu O2 universum Krizový management O2 universa. Tento Krizový management postupuje v souladu s „Krizovými plány“, které jsou zpracovány bezpečností komisí. Součástí těchto Krizových plánů je také „Požární evakuační plán“.

a) Základní ustanovení

(1) Krizový štáb je pracovním orgánem společnosti Bestsport, a.s., který ho svolává a používá výhradně:

  1. při zavádění krizových opatření pro řešení krizové situace a zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu,
  2. při cvičeních organizovaných k ověření činností podle písm. a) nebo b).

(2) Krizový štáb svou činnost vykonává v rozsahu působnosti společnosti Bestsport, a.s. v oblasti krizového řízení, přičemž koordinační úloha vedoucího krizového štábu zabezpečuje součinnost, jednotnost při plnění jejich vlastních úkolů a při plnění úkolů na podporu rozhodnutí a opatření vedoucího krizového štábu. V případě jeho nepřítomnosti vykonává krizový štáb svou činnost ve prospěch jeho zástupce.

(3) Krizový štáb se operativně podle rozhodnutí vedoucího krizového štábu schází k zasedání krizového štábu (dále jen „zasedání“). Zasedání se zúčastňují zejména členové krizového štábu a dále přizvaní členové stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Vedoucí krizového štábu je oprávněn přizvat na zasedání i další osoby, zejména odborníky, které nejsou členy krizového štábu. Úkolem zasedání krizového štábu je projednat a formulovat návrhy a doporučení krizového štábu vedoucímu krizového štábu.

(4) Pokud vedoucí krizového štábu rozhodne, že krizový štáb bude zasedat nepřetržitě, jednotliví členové krizového štábu mohou být, s předchozím souhlasem vedoucího krizového štábu, při zasedání zastupováni jimi pověřenými pracovníky.

(5) Prováděním úkolů pracovního charakteru se nepřetržitě zabývá stálá pracovní skupina krizového štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“). Základním úkolem stálé pracovní skupiny je poskytovat nepřetržitý informační servis vedoucímu krizového štábu a jeho členům.

(6) V době mezi zasedáními krizového štábu zabezpečuje spolupráci organizačních celků (odborů, oddělení, úseků) orgánu krizového řízení se stálou pracovní skupinou pověřený člen krizového štábu.

(7) Svolání a uvedení do pracovního stavu (dále jen „aktivace“) a činnost krizového štábu je v období krizových situací zdokonalována nácvikem zpravidla jedenkrát za rok. Skutečnou aktivaci krizového štábu lze považovat za náhradu nácviku.

 

b) Organizace stálé pracovní skupiny

(1) Stálá pracovní skupina se člení na čtyři pracovní skupiny krizového štábu (dále jen „odborné skupiny“), které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Jedná se o odborné skupiny

a) sekretariát krizového štábu,

b) analýzy situace a plánování,

c) součinnosti a komunikace,

d) týlového zabezpečení.

(2) V čele stálé pracovní skupiny a odborných skupin jsou členové krizového štábu, kteří jsou vedoucími těchto skupin. Vedoucí stálé pracovní skupiny (dále jen „vedoucí směny“) je současně vedoucím sekretariátu krizového štábu.

 

c) Aktivace krizového štábu

(1) Aktivace krizového štábu se provádí na pokyn vedoucího krizového štábu, který současně stanoví čas a místo jeho úvodního zasedání. Vedoucí krizového štábu vydá pokyn k aktivaci v případě, že

a)   je vyšším orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav pro celé nebo část území, které spadá do působnosti orgánu krizového řízení,

b)   se rozhodne sám vyhlásit stav nebezpečí pro objekt,

c)   je k tomu vyzván státními orgány při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,

d)   je aktivace krizového štábu součástí úkolů prováděných při cvičení.

(2) Ústní, nebo zpětným voláním ověřený telefonický, pokyn vedoucího krizového štábu k aktivaci krizového štábu realizuje stálá služba, pokud vedoucí krizového štábu nestanoví jinak, které

a)   neprodleně povolá vedoucího směny a podle pokynů vedoucího krizového štábu některé další členy stálé pracovní skupiny,

b)   informuje členy krizového štábu o aktivaci krizového štábu, čase a místě jeho úvodního zasedání a je-li vedoucím krizového štábu vyžadována jejich osobní účast na úvodním zasedání,

(3) O svolání vybraných členů odborných skupin, nebo specialistů do stálé pracovní skupiny rozhodne vedoucí krizového štábu na návrh vedoucího směny.

 

d) Dokumentace zasedání krizového štábu

(1) Při zasedání štábu se projednávají a doporučují ke schválení vedoucímu krizového štábu následující dokumenty

a)   krizový plán objektu

b)   návrhy opatření vyžadovaných od orgánů krizového řízení na vyšších stupních veřejné správy,

c)   návrh komplexu opatření doporučených pro řešení krizové situace,

d)   návrh Plánu řešení krizové situace,

e)   zápis právě probíhajícího zasedání,

f)   informace pro tisk nebo její návrh.

 

e) Pracovní a přípravná dokumentace krizového štábu

(1) Při činnosti stálé pracovní skupiny se zpracovávají zejména tyto dokumenty

a)   informace o situaci a prognózách vývoje krizové situace

b)   mapové nebo obdobné grafické znázornění krizové situace

c)   přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření pro potřeby zasedání krizového štábu,

d)   hodnocení okamžitého stavu připravenosti orgánu krizového řízení z hlediska disponibilních lidských, věcných zdrojů,

e)   návrhy dosud neuplatněných naplánovaných, modifikovaných opatření k projednání při zasedání krizového štábu formou návrhu komplexu doporučených opatření krizového štábu nebo formou návrhu Plánu řešení krizové situace,

f)   návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost ze zasedání krizového štábu,

g)   hlášení a informace jiným krizovým štábům,

h)   protokol o řešení krizové situace, písemné záznamy (případně zvukové záznamy) o činnosti krizového štábu.

(2) Dokumenty uvedené v odstavci 1 písmenech a) až f) předkládá zasedání krizového štábu vedoucí směny. Protokol o řešení krizové situace je projednán a ukončen po skončení krizové situace.

 

f) Nakládání s dokumentací

Při nakládání s dokumenty uvedenými v odstavci d. a f. výše se postupuje podle zvláštních právních předpisů. Pokud dokumenty obsahují utajované skutečnosti, přihlíží se při jejich tvorbě a další manipulaci s nimi k pravidlům stanoveným ve zvláštních právních předpisech.

V. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A ADRESY

Dispečink / Informace   tel.: 727 845 911 nebo 266 771 000

Krizový Management   tel.: 266 77 1922, 266 771 000

Zdravotník   tel.: 266 771 000

Technologický velín   tel.: 266 77 1018

Bezpečnostní velín   tel.: 266 77 1010

Hasičský záchranný sbor   tel.: 150

Policie ČR   tel.: 158

Městská policie hl. m. Prahy   tel.: 156

Ambulance   tel.: 155

SOS   tel.: 112

(jednotné celoevropské volání v případě nouze pro cizince)

 

 

SPRÁVCE OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s
Adresa: Českomoravská 2345/17a, 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Vladimír Bubínek mob. 777 044 149, tel. +420 266 771 965

bubinek@bestsport.cz

 

TECHNICKÝ PROVOZ OBJEKTU
Společnost: Bestsport, a.s.
Adresa: Českomoravská 2345/17a, 190 00 PRAHA 9
Kontaktní osoby: Jiří Sejk tel.: +420 266 771 041

sejk@bestsport.cz

 

OSTRAHA OBJEKTU
Společnost: G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Adresa: Vyskočilova 1422/1a, Michle 140 00 Praha 4
Kontaktní osoby: Michal Krasnec mob. 702 283 027

michal.krasnec@cz.g4s.com